Оқу-әдістемелік кеңесінің жұмысы

Оқу-әдістемелік кеңесінің жұмысы

2016 жылғы 16 қыркүйекте Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің кезекті мәжілісі жүргізілді. Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде келесі сұрақтар қаралып, талқыланды:

  1. 2016-2017 оқу жылына университет оқу-әдістемелік кеңесінің құрамын бекіту. Оқу-әдістемелік кеңестің жұмыс топтарын құру туралы (Баяндамашы Джарасова Г.С., оқу ісі жөніндегі проректор м.а., п.ғ.к., қауым.профессор) материалмен танысу
  2. Университет оқу-әдістемелік кеңесінің 2016-2017 оқу жылына жұмыс жоспарын бекітуге ұсыну (Баяндамашы Джарасова Г.С., оқу ісі жөніндегі проректор м.а., п.ғ.к., қауым.профессор) материалмен танысу
  3. 2016-2017 оқу жылындағы білім бағдарламаларына қойылатын талаптар  туралы (Баяндамашы Джарасова Г.С., оқу ісі жөніндегі проректор м.а., п.ғ.к., қауым.профессор) материалмен танысу
  4. Дипломдық жұмыс (жоба) жазуға және қорғауға рұқсат беру ережелері (Баяндамашы Салтанова Г.А., академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры, ф.-м.ғ.к.) материалмен танысу
  5. Магистрлік диссертациялар (жобалар) тақырыптары базасы туралы (Баяндамашы Мусина З.Д., жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық орталығының басшысы, тех.ғ.к., қауым.профессор) 
  6. Әртүрлі мәселелер
    • Оқыту сапасын бақылау және бағалау (Баяндамашы Қойшығұлова Л.Е., инновациялық білім беру факультетінің деканы, п.ғ.к.)
    • Ш.К. Ележанованың «Исследование процессов переноса и диффузии вещества в верхнем слое почвенной среды» баспадан шығаруға ұсыну


Оқу-әдістемелік кеңестің 2016-2017 оқу жылындағы жұмысы білім бағдарламаларының сапасын арттыру, практикаға негізделген пәндер мен оқыту әдістерін, оқыту нәтижелерін кәсіби практикамен байланыстыру, студенттердің білімін бағалау әдістерін жетілдіру, көптілді білім беруді әдістемелік қамтамасыз ету, жобалық оқыту әдісін ендіру, білім беруді басқарудың студенткеорталықтандырылған моделі және тағы басқа мәселелерді шешуге бағытталатын болады. Барлық сұрақтар коллегиалды шешіліп, білім алушылар, оқытушылар мен профессорлар, стейкхолдерлер қатысуымен орындалу көздеделеді.
Оқу-әдістемелік кеңестің бірінші отырысында «Білім бағдарламаларының қағидалары, дидактикасы және дизайны» атты үйретуші семинар бағдарламасы бекітілді. материалмен танысу