Имашев Гизатулла

Имашев Гизатулла

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Аты-жөні 
Имашев Гизатулла

Ғылыми атақ-дәрежесі

Физиканы оқыту әдістемесі, политехникалық білім беруді дамытудағы инновациялық тәсілдер 

Кафедра

Физика және техникалық пәндер кафедрасы

Ғылыми зерттеу жұмысының бағыттары   

Информатика, Компьютерлік желілер, Мультимедиялық технологиялар, Информатиканың теориялық негіздері, Информатиканы оқыту әдістемесі

Жетістіктері

Соңғы 5 жылда 4 монография, Скопус базасында 8 мақала жарияланған.

Марапаттары

 • Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2 рет алғыс хаты
 • «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі» 
 • «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері»
 • Педагогикалық қызметтегі табыстары үшін Ы. Алтынсарин төсбелгісі  
 • «Нұр - Отан» ХДП құрмет грамотасы
 • Атырау облысының құрмет грамотасы

Тілдерді меңгеруі
қазақ тілі,орыс тілі, ағылшын тілі сөздікпен

Негізгі еңбектері

Жарияланған ғылыми еңбектері: жалпы саны - 193: оның ішінде 5 монография, 18 оқу-әдістемелік құралдар, 20 әдістемелік нұсқаулар, 145 мақалалар.

 • Imashev G. Innovative technologies of training in physics at high school. LAP LAMBERT Academic Publishing. 173 с. 2015. ISBN-978-3-659-67959-9.

 • Imashev G. The computer based technology of teaching quantum physics. Life Science Journal, США, 2014;11 (6s): 102-105. ISSN:1097 - 8135.

 • Imashev G. Variable component of a course of electrodynamics. Life Science Journal, США,  2014;11(7s):286-289. (ISSN:1097-8135).

 • Imashev G. The "New Materials in Technology" elective course. Life Science Journal, США,  2014;11(8s):73-75. (ISSN:1097-8135).

 • Имашев Г. Инновационный аспект политехнического образования в курсе физики. Сб. матер. межд. конф. «Современные тенденции обучения физике в общеобразовательной и высшей школе ». Т.1.-Кировоград, 2014 г., 191 – 195 с.

 • Имашев Г. Роль технико-технологических знаний и умений в курсе физики.        Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова . – Уральск,  № 1 (61). 2016 г,  344 с.

 • Imashev G. Development of Polytechnic Knowledge and Abilities in the Course of Studying Physics . International Journal of Environmental and Science Education. 11 (10):3595-3606. Volume 11 Issue 10 (2016).

 • Imashev G. Applied Aspects of Polytechnic Education in the Physics Course. International Electronic Journal of Mathematics Education.  Volume 11 Issue 7 (2016) pp. 2099-2111.  

 • Imashev G. Applied Questions of Electrodynamics in Physics Course. International Electronic Journal of Mathematics Education.  Volume 11 Issue 7 (2016) pp.   2163-2177. 

 • Имашев Г. Физиканы  оқыту  үдерісінде  экологиялық  білім мен  іскерлікті дамыту. Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова . – Уральск,  № 4 (64). 2016 г,  330 с. 

 • Имашев Г. Развитие знаний в курсе физики. Монография. Palmary Academic Publishing. Германия., 2013. - 232 с. 978-3-659-98034-3.

 • Imashev G. Problems of the development of polytechnic education in conditions of modernization of teaching physics. «Middle East Journal of Scientific Research», 2012. Vol. 12 (10). С. 1328 -1330. ISSN: 1990-9233. ISI Web of Knowledge.

 • Imashev G. Ecological aspects of electrodynamics course. «Middle East Journal of Scientific Research», 2013. Vol. 14 (8). С. 1328 - 1330. ISSN: 1990-9233. ISI Web of Knowledge. Соавторы:  Baimukhanova G. K., Ergalieva G. T.

 • Imashev G. Fundamental Formation as a Basis of Modern Physics.  «European Researcher», 2012. № 2 (17). С. 189 - 1. ISSN: 2219-8229.  Academic Index, DOAJ, EBSCO и др. Импакт - фактор 2.

 • Imashev G. Productive Methodology of Physics Teaching . «European Researcher», 2012, Vol. (37), № 12-2. С. 2239 - 2242. ISSN: 2219-8229.  Academic Index, DOA, EBSCO и др. Импакт - фактор 2.

 • Имашев Г. Инновационные подходы в развитии  политехнического образования в процессе обучения физике в средней школе. //Международный научный журнал: «Мир науки, культуры, образования», 2012 г. №1 (32), 67 с. ISSN: 1991-5497. РИНЦ. Импакт - фактор 0, 047.
 • Imashev G. Modern problems of polytechnic education the course of physics. «Russian journal ofEarth Sciences», 2012. № 12(12). С. 53-57  ISSN:1681-1178. БД Scopus.
 • Имашев Г. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ. //Междун. научно - практ. конфер. «Современные направления теоретических и прикладных исследований». Сб. науч. труд. Том 22. Одесса, 2013 г,  –  96 с.
 • Imashev G. Efficiency of experimental educating is in polytechnic education. // Е-Журнал», 2013. Vol. 14 (8). ISSN: 1990-9233.  
 • Имашев Г. Проблема политехнического образования в преподавании физики в современных условиях. // Вестник Академии педагогических наук Казахстана Алматы. - №1 (45) 2012 г, 78 с.
 • Имашев Г. Прикладные учебные конференции по физике в средней школе.//Вестник СГПИ. Серия «Педагогические науки». Семей-2012 г, №4 (28). 58-60.      149 с.
 • Имашев Г. Элективный курс  «Новые материалы в технике».//Проф. Казахстана- Алматы. - №12  2011 г, 78.
 • Развитие политехнических умений в курсе физики.//Вестник ЗКГУ. Серия «Педагогические науки». Уральск - 2012 г, 4(48). С. 65-71.171 с.
 • Социальные основы политехнического образования в условиях современного производства.//Вестник Академии педагогических наук Казахстана Алматы. - №5 (43) 2011 г, С. 64-68.
 • Актуальные проблемы модернизации  политехнического образования в курсе физики. //Вестник КАСУ 1 выпуск: педагогика и образовательные технологии. Усть-Каменогорск, 2012 г, 215 с.
 • Инновационное образование как необходимое условие совершенствования политехнического принципа в курсе физики.//Материалы 1V международный  научно-методической конференции«Инновационное образование» Астрахань  2012 г.,. 363 с. 
 • Инновационные подходы в развитии политехнического образования в процессе обучения физике в средней школе. Монография – Атырау: АтГУ им. Х. Досмухамедова, 2011. - 157 с. 

e-mail

77gz5ag@mail.ru

Тізімге қайта оралу