Ележанова Шынар Қапарқызы

"ЖОО үздік оқытушысы-2008", физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Оқу-әдістемелік қызметінің жетістігі (оқулықтар, оқу құралы және т.б.): «Информатика» пәні бойынша Жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы, «Информатика» атты оқу-әдістемелік құрал, «Информатика пәнінен 500 сауалнама сұрақтары» атты оқу-әдістемелік құрал және «Информатика», «Информатиканы оқыту әдістемесі», «Экономикалық жүйедегі жаңа ақпараттық технологиялар», «Мамандыққа кіріспе», «Ақпарат теориясы», «Ақпараттық жүйелер негіздері», «Ақпараттық-басқару жүйелері», «Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру», «Операциялық жүйелер», «Кәсіби орыс тілі», «Кәсіби қазақ тілі», «Дербес компьютер»,  «Компьютер архитектурасы» және «Бағдарлама әзірлеудің құрал-жабдықтары» пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешендер.
Оқу процесін ұйымдастыру технологиясы. Авторлық әдістердің сипаттамасы және олардың нәтижелілігі: «Ақпараттық технология арқылы информатика пәнін оқытуда білім сапасын арттырудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» атты педагогика ғылымдарының докторы (13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика; 13.00.02 –Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беру жүйесін ақпараттандыру)) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация.
Ғылыми жетістіктері (монографиялар, басылымдар, халықаралық жобалалар, патенттер, куәліктер және т.б.): Монографиялар: «Атмосфера және топырақ орталарының төменгі қабатындағы ластаушы заттардың таралу және түрлендіру процестерін зерттеу» (2005); «Топырақ орталарының жоғарғы қабатындағы тасымалдау және диффузиялау заттарының процестерін зерттеу» (2015), 70-тен аса басылымдар: Топырақ ортасының бетіндегі заттар бөлшектерінің шөгу процесін модельдеу. Астрахань қ., 2000. т.2. бб.141-144. Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту. Атырау қ. АМУ, 26-27 мамыр 2005 ж. 253-255 бб. Жаңа ақпараттық технологиялар құралдарын оқытуда пайдалану. Атырау қ. АМУ, 2006 ж. 252-253 бб. Интернетте ақпаратты іздеу және электрондық пошта. АМУ хабаршысы. Жаратылыстану ғылымдары сериясы. №1(2)’ 2006. 24-29 бб. Қазіргі заманғы информатика курсы. АМУ хабаршысы. Жаратылыстану ғылымдары сериясы. №2(9)’ 2007. 63-69 бб. «Интернет» жүйесін қолдану негізінде ақпараттандыру. Атырау қ. 26-27 наурыз 2008 ж. 186-188 бб. Жоғары оқу орнында информатиканы oқытудың жаңа технологиясы. Қазақ мем. қыздар пед. Унив. Хабаршы (Пед. сер.). Алматы қ. №5, 2009. 71-74 бб. Жаңа ақпараттық технология арқылы білім сапасын арттыру. “Білім берудегі менеджмент” журналы. Алматы қ. №2(53), 2009. 75-79 бб. Білім беру жүйесінің бәсекеге қабілетті, білімді және құзыретті педагогты дайындау мәселелері. “Білім берудегі менеджмент” журналы. Алматы қ. №3(54), 2009. 58-61 бб. Жаңа ақпараттық технологияны пайдалану жолдары. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. Хабаршы (Педагогика сериясы). Алматы қ. №4, 2009. 80-83 бб. Жаңа ақпараттық технологияларды oқу үрдісінде пайдалану. Қырғыз Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі. «Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар» журналы.  Бішкек қ. №1-2, 2009. 204-207 бб. Жаңа ақпараттық технологиялар - жоғары оқу орнындағы информатика мамандарын даярлаудың басты құралы. «Жоғары оқу орындарының хабарлары» журналы. Бішкек қ. №4, 2009. 265-268 бб. Оқытуда ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолданудың ерекшеліктері. V халықаралық ғылыми конференция «Дифференциалдық теңдеулер, анализ және алгебра проблемалары». Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе МУ. Ақтөбе қ. 9-10 қазан 2009 ж. II-бөлім. 4, 5, 6-секциялар, 617-620 бб. Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану – сапалы білім негізі. Ізденіс (гуманитарлық ғылымдар сериясы). Алматы қ. №4/2009. 234-236 бб. Оқытушының инновациялық дайындығын қалыптастыру. ««Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық бағдарламасы - Қазақстандағы білім беруді жетілдірудің негізі» тақырыбында «Алтынсарин оқулары-2009» 2-ші Халық. ғыл.-теория. конф-ия. Қостанай қ. Қазан (октябрь) №3 2009 ж. 236-241 бб. Оқыту үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану мәселелері. «Оқыту үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану мәселелері» атты халықаралық ғыл.-практ. конф-ция. Шымкент қ, ШӘПУ, 2009 ж. 1 том, 229-233 бет. Информатика мұғалімдерінің ақпараттық дүниетанымын қалыптастыру құралдары. «ҚР кәсіпкерліктің дамуы мен инновациялық жүйенің қалыптасу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф-ция. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ. Қарағанды қ. 5-6 қараша 2009 ж. II-том. 489-492 бб. Жаңа ақпараттық технологияларды педагог мамандарды дайындауда қолдану. «Біліктілік - мамандарды дайындау сапасының негізі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университеті. Алматы қ., 22-23 желтоқсан 2009 ж. 170-173 бб. Жоғары оқу орнының оқытушыларын кәсіби дайындаудың қазіргі заманғы талаптары. «Қазіргі білім беру жүйесінің әлеуметтік-педагогикалық мүмкіндіктері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф-ция. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Орал қ., 4 желтоқсан 2009 ж. 146-149 бб. Жоғары педагогикалық білім мазмұны сапасын жетілдірудің кейбір аспектілері. «Шеттілдік білім берудегі лингвомәдени бағыт: әдістер мен технологиялар» атты халықаралық ғылыми-практик. конф-ция. Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Унив. Алматы қ., 26-27 қаңтар 2010 ж. 70-73 бб. Электронды оқулықтың ерекшеліктері және оның оқыту үрдісіндегі пайдасы. «Жаңа ақпараттық коммуникациялық ортада қазіргі заман оқулығын дайындаудың және оқу кітабын басып шығарудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практ. конф-я. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Алматы қ., 11-13 ақпан 2010 ж. 263-265 бб. Жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану үрдісінде студенттерді кәсіби әрекеттерге дайындаудың ғылыми теориялық негізі. Алматы қ. «Білім» журналы. №2(50)’2010. 28-32 б. Инновациялық технологияларды oқу үрдісінде пайдалану. Алматы қ., «Білім» журналы №3(51)’2010. 54-58 бб. Білім беру сапасын арттыру - басты міндет. «Оқыту үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану мәселелері» атты халық. ғылыми-практ. конф-ция. Шымкент қ., ШӘПУ, 2011 ж. 2 том, 280-284 бб. Ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттырудың практикалық негізі «Білім берудегі құзыреттілік және тұлғалық-бағдарлы тұрғылар: интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал қ., М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. 30 сәуір 2011 ж. 220-224 бб.
Жобалық зерттеулер: «Модульдік арифметика негізінде ұлттық шифрлау алгоритмінің модельдерін зерттеу және жобалау» атты мақсатты бағдарламасының қатысушымын. Бағдарламаны әзірлеуші - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (КР БҒМ ҒК) «Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын.
Біліктілігін арттыру (шетелдік және республикалық тағылымдамадан өту, гранттар, курстар және т.б.): Грант: 2008 жылдың «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» грантының иегерімін.  Шетелдік тағылымдама: Қалмақ мемлекеттік университетінде «Білім берудегі ақпараттық технологиялар» тақырыбында қысқы мерзімді тағылымдама (2009 ж.). Республикалық тағылымдамалар және курстар: «Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту құқығына» жаттықтырушы куәлігі (Алматы қ., 2008 ж.). «Болон процесі. Институционалдық аккредиттеу барысында жоғары оқу орындарын сырттан бағалау рәсімдерін жүргізу» тақырыбында семинар сертификаты (Ақтау қ., 2008 ж.), «Жоғары кәсіптік білім ұйымдастыруда «Интеллектуалды сынып» автоматтандырылған оқыту жүйесі» және «Интерактивті тақтада сабақ жоспарлау құрылымы» тақырыбында курс сертификаты (Алматы қ., 2010 ж.), «Экологиялық және ғылыми туризмнің дамуы» тақырыбында курс сертификаты (Атырау қ., 2011 ж.) , «ЖОО-н басқаруды автоматтандыру жүйесін практикалық қолдану бойынша білімін жетілдіру» тақырыбында курс сертификаты (Қызылорда қ., 2011 ж.), «Корпоративті басқару» тақырыбында семинар сертификаты (Атырау қ., 2012 ж.), Скопуста «Ғылыми журналдарда мақаланы қалай жариялауға болады?» тақырыбында семинар сертификаты (Атырау қ., 2013 ж.), «Импакт-факторымен журналдарды қалай табуға болады?» тақырыбында ғылыми зерттеулерге Томсон Рейтерс ресурстарының семинары (Атырау қ., 2014 ж.), «Программадағы виртуальды модельдеудің қазіргі заманауи әдістері және мұнай, газ және уран кен өндіру өнеркәсібіндегі инженерлік есептеулер» тақырыбында семинар сертификаты (Алматы қ., 2015 ж.), «Талдау және жобалауда Java тілінде бағдарламалау және негіздеу» тақырыбында семинар сертификаты (Атырау қ., 2015 ж.), «Орта білім сапасын көтеру проблемалары: оларды шешу жолдары» атты курс сертификаты (Алматы қ., 2016 ж.), «Басылымдарға журналдар табу: импакт-факторымен журналдарды қалай табуға болады және алаяқтық басылымдарды болдырмау» тақырыбында ғылыми зерттеулерге Томсон Рейтерс ресурстарының семинары (Алматы қ., 2016 ж.) және «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының сертификаты (Алматы қ., 2016 ж.).
Ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау: Магистранттардың магистерлік диссертацияларына және бакалаврлардың дипломдық жобасына жетекшілік ету.

Тәрбие жұмысының нәтижесі: «5В070300 – Ақпараттық жүйелер» (17 студент) және «5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» (13 студент) мамандықтарының 3-ші курс студенттерінің кураторымын. Егеменді Қазақстанда өркениетті қоғам мен құқылы мемлекеттің қалыптасуы жағдайында өзім жетекшілік ететін топ студенттерінің рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен шығармашылығын, кәсіби біліктілігі мен білімділігін арттыруда қызмет етемін.  
Халықаралық жетістіктер (шетелдік серіктестермен тәжірибе алмасу нәтижелері): Қалмақ мемлекеттік университетінде «Білім берудегі ақпараттық технологиялар» тақырыбында қысқы мерзімді тағылымдама (Элиста қаласы, 2009 жыл).
Табыс және жетістіктердің стратегиясы. Болашақ зерттеулердің траекториясы: Шетелдік тағылымдамадан өту, өзімнің жобалық зерттеулерімді жалғастырып, халықаралық жобалаларға қатынасу, патенттер, куәліктер алу, шетел басылымдарына мақалалар жариялау.
Наградалары, құрметті атақтары, көтермелеулері: 2008 жылдың «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» грантының иегері. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің «Информатика» кафедрасының доценті (2009). Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің ректоры грамотасымен марапатталды (2008).


Тізімге қайта оралу