Шамшеденова Самал Саламатовна

Шамшеденова Самал Саламатовна

Шамшеденова Самал Саламатовна
Экология кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а.
Байланыс телефондары: +7-701-4917878
Email. пошта: samal_nurai@mail. Білімі, ғылыми дәрежесі және атағы:
2006 жылы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің жаратылыстану факультетін бітірген. (қазіргі Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті). Мамандығы «Экология және табиғатты пайдалану», «6N0608-Экология» 2008 жылы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің магистратурасын бітірді. 2022 жылы Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ «6D060800 – Экология» мамандығы бойынша докторы PhD философиясы дәрежесін алу үшін диссертация қорғап, докторы PhD философиясы дәрежесін алды. 
Ғылыми қызығушылықтары: ауылдық жерлерде ақаба суларды тазарту, жер үсті және жерасты суларын экологиялық бағалау, жер асты суларының сапасын зерттеу, Жер үсті суларының ластануын картаграфиялау ArcGIS бағдарламасын қолдана отырып, гидрохимиялық көрсеткіштер негізінде құрылды, баламалы энергиялар көзін қарастыру
Кәсіби қызмет:
Кәсіби жұмыс өтілі 15 жыл, 2008-2017 жж Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде экология кафедрасында оқытушы, аға оқытушысы. 2017-2020 жж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ «6D060800 – Экология» мамандығы бойынша докторантура. 2020 жылдан Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, экология кафедрасының аға оқытушысы, қауымдастырылған профессоры м.а. қызметтерін атқарды. Марапаттары: «Үздік жас ғалым - 2020» атағы (2020 ж.). Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті ректорының «Алғыс хат» (2021), Атырау облысының әкімінің «Алғыс хат» (2022).
Ғылыми тағылымдамалар: Германия еліне Дюсельдорф қаласына Генрих Гейн атындағы университеті (2013), Францияның Ница қаласында, КОНКОРД академиясы (2015), Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан (2018), Акмолла атындағы Башғұрстан мемлекеттік педагогикалық университеті  (2019-2020).
Онлайн: Сертификат №2821 Umwelt Bundesamt «Применение международных и нац. В части обеспечения химической безопасности ( 2020),
Свидетельство №01764 Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық талдау орталығы Экологиялық кодекс жобасында реттеудің жаңа тәсілдері (2020), Сертификат Coursera  Новосибирский государственный университет «География. Земля изнутри и снаружи» (2020),
Сертификат Coursera Томский Государственный Университет «Жизнь в почве» (2020),
Сертификат  Executive director of Plagiat.pl  «Предотвращение плагиата перед публикацией в научных журналах, индексируемых SCOPUS, Web of Science. Что законы Казахстана, ЦА и ЕС говорят о плагиате?» Варшава (2020),  
Удостоверение о повышении квалификации №119481  Центр дополнительного профессионального образования Экологического факультета РУДН «Ликвидация накопленногоэкологического ущерба для обеспечения экологической безопасности»,  г. Москва (2020), Cертификат № 3018 Центра «Содействие устойчивому развитию»:  «Применение международных и национальных регламентов в части обеспечения химической безопасности и реализации   ТР ЕАЭС 041/2017»  (2021), Cертификат №: С-02876 Научно-методический центр "ZIAT" «Применение инновационных технологии впреподавании экологических дисцеплин» г.Нур-Султан (2021), 
Cертификат № 3020 Центра «Содействие устойчивому развитию» «Актуальные вопросы в части управления химическими веществами»(2021)
Cертификат №: С-02540  Научно-методический центр "ZIAT" «Оценка экологической безопасности» г.Нур-Султан (2021), 
Cертификат БЖ: 21278  глобальной компетенции Института Развития Образования РАЧОО  «Экология» г.Алматы (2021), Cертификат №:  00196  «Цифровые технологии как условие трансформации профессионального образования. Зарубежные практики» Республики Беларусь (2021), Сертификат BB002CA005 «Таза Ауа» онлайн курсын және оны тиімді фасилитация жасау әдістемесіне арналған тренинг "Эко Мангистау" ҮЕҰ (2022), Сертификат COURSERA Climate Change and Water in Mountains: A Global Concern Universite de Geneve (2022),
Cертификат №:01348 «Инклюзивное профессиональное образование: современный взгляд и подходы» Международной  онлайн- стажировка "SKLAD" (2022).

Оқытатын курстары:
Экологиялық мониторинг (EM3302) (курс орыс, қазақ тілдерінде оқытылады), Баламалы энергия көздері (BEK3309) (курс қазақ, орыс тілінде оқытылады), Жалпы және экологиялық токсикология негіздері (ZhETN3214) (курс қазақ, орыс тілінде оқылады), Экологиялық компоненттерді талдау және бақылау (EKTBA5208) (курс қазақ тілінде оқылады), Экологиялық нормалау мен сараптаудың негіздері (ENSN 3310) (курс орыс, қазақ тілдерінде оқытылады), Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері  (ETKN2108)
 (курс қазақ тілінде оқытылады), Экологиялық лицензиялау және сақтандыру (ELS 3308) (курс қазақ, орыс тілінде оқытылады).

Таңдалған басылымдар (соңғы 5 жылдағы) Жұмыстар тізіміне 40-тан астам жарияланымдар кіреді, оның ішінде 1 авторлық куәлігі, импакт-факторлы журналдарда 2 мақалалар (Scopus) 
     1. Ecological characteristics of groundwater in rural areas of the Karaganda region Международных научных изданиях Scopus/Journal of Ecological Engineering/Volume 20, Issue 11, 2019, ISSN: 22998993, импакт фактор журнала 0,80, Pages 67-75
     2. «Комплексная оценка качества подземных вод в осенний сезон года в сельской местности Карагандинской области в окрестностях реки Нура»/ Вестник ЕНУ им. Н.Л. Гумилев. Серия химия, география, экология.- №2(131)/2020, с. 96-102,  ISSN (Online) 2617-9962, Нур-Султан
      3. «Орталық Қазақстандағы жер асты және беткей сулардың экологиялық жағдайын бағалау»/ Вестник ЕНУ им. Н.Л. Гумилев. Серия химия, география, экология.- №3(132)/2020, с. 96-101,  ISSN (Online) 2663-1261, Нур-Султан
     4. Comprehensive assessment of groundwater quality in the winter season in rural areas of the Karaganda region in the vicinity of the Nura River/ Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия экология.- №3(132)/2020, с. 96-101,  ISSN (Online) 2663-1261, Алматы С.10-16
     5. Қарағанды облысындағы су ресурстарының ластану динамикасы/ XI  Международной научно-практической конференции «Наука и образование  – 2017» 22.12. -  30.12.2017 (Чехия, Прага) - С.52-59.
ISBN 978-966-8736-05-6
      6. Киевка елді мекені маңындағы Нұра өзенінің экологиялық жағдайы/ Министерство по иновациям и развитию РК Комитет индустриального развития и промышленной безопасности, Алматы: РГП «НЦТП»-2018. ISBN 978-601-06-5009-1 - С. 154-158.
      7. Қарағанды облысының елді мекені маңындағы Нұра өзенінің экологиялық жағдайы/ Министерство Образования и Науки Республики Казахстан Костанайский Государственный университет имени Ахмета Байтурсынова 
 IV Международной научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых «Методология, теория и практика современной биологии»,  15 марта 2019 года, ISBN 978-601-301-645-0, С. 276-280.
      8. Проблемы качества поверхностных вод в сельской местности Республики Казахстан на примере Карагандинской области/«Проблемы трансграничной реки Или и ее притоков: рек Чарын и Курты» Материалы международный научно-практической конференции  в рамках проекта Эрасмус+TREASURE WATER «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан». Нур-Султан 2019
     9. Chemical Analysis of Groundwater and Wastewater in the Area of the Tengiz Deposit of the Atyrau Region of the Republic of Kazakhstan/ International Journal of Design & Nature and Ecodynamics Vol. 17, No. 5, October, 2022, pp. 691-700 Journal homepage: http://iieta.org/journals/ijdne

Тізімге қайта оралу