Тапешова Шаттық Жанібекқызы

Тапешова Шаттық Жанібекқызы

Тапешова Шаттық Жанібекқызы, 
 «Биология және ауылшаруашылық пәндер» кафедрасының Ph.D докторы, қауым. профессор м.а. 
Контактные тел:  +7 7023424875; 
Эл. почта: sh.tapeshova@asu.esu.kz

Білімі, ғылыми дәрежесі және атағы:
2005-2009 жж. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 
Жаратылыстану факультеті
Мамандығы: 050113-Биология
Біліктілігі: биология пәнінің мұғалімі
2009-2011 жж Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 
Жаратылыстану факультеті
Мамандығы: 6N0607 – Биология
Біліктілігі: жаратылыстану ғылымдарының магистрі
2017-2020 жж әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Биология және биотехнология факультеті
Мамандығы: 6D060700 – Биология,
Траектория: генетика, биохимия, микробиология
Біліктілігі: Философия докторы биология мамандығы бойынша (PhD) 
Ғылыми қызығушылықтары:
Микробиология – микроорганизмдердің морфодақылдық және физиологиялық, биохимиялық, биологиялық сипаттамаларын зерттейді.
Биотехнология – микроорганизмдердің белсенді көмірсутегі тотықтырғыш дақылдарының коллекциясын жасау, жоғары мақсатты белсенділігі бар микроорганизмдердің тиімді консорциумдары негізінде мұнай шығаруды жоғарлатуда биотехнологиялық әдістерін жасау.
Негізгі ғылыми бағдарламаларға арналған ғылыми гранттар:
AР 05134797 «Микробиологиялық әдіспен мұнайды жоғарылатудың технологиялық сызбасын құру» жобасы (мемлекеттік тіркеу нөмірі 188РК00166), оның мақсаты микроорганизмдердің мұнайды сұйылту және мұнай ығыстыру қасиеттеріне негізделген мұнайды жоғарылату биотехнологиясын құру болды. (2018-2020).
Кәсіби қызмет:
Еңбек өтілі 11 жыл; 2012-2017 Биология кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы болып жұмыс істеді; 2018-2020 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері; 
2020 жылдан бастап Х. Досмухамедов атындағы АУ биология және ауыл шаруашылығы пәндері кафедрасының қауым. профессор м.а. 
Ғылыми тағылымдамалар:
- зерттеу
Астрахань мемлекеттік университеті, Ресей (2010);
Белосток университеті, Польша (2019);
Оқытатын курстары:
Микробиология және вирусология
Биологиялық зерттеу әдістері
Биологиядан ғылыми жұмыстарды жүргізу әдістемесі
Кәсіби бағытталған шет тілі
Оқулықтар:
Аталихова Г.Б., Тапешова Ш.Ж. Микробиологиядан тест тапсырмалар жинағы: оқу-әдістемелік құрал / Г.Б. Аталихова, Ш.Ж. Тапешова; – Атырау, АУ Баспа орталығы 2022. – 103 б.
Таңдалған басылымдар (соңғы 5 жылдағы)
1. Кайырманова Г. К., Ерназарова А. К., Тапешова Ш. Ж., Дарменкулова Ж. Б., Магмияев Р. Б., Жубанова А. А. Биоразнообразие термофильной микрофлоры нефтепластовых вод месторождения Акинген. Вестник КазНУ. Серия Биологическая. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - №4 (77). - с.86-95. (БҒСБК)
2. Кайырманова Г. К., Дарменкулова Ж. Б., Тапешова Ш.Ж. Изучение микрофлоры нефтепластовых вод месторождения Акинген Западного Казахстана. XXХV Международной конференции «Развитие науки в XXI веке» 16 мая 2018. 2 ч. с.44-48 г. Харьков, Украина 
3. Kaiyrmanova G. K , Swiecicka I, Tapeshova Sh. Zh, Magmiyev R. B., Shaimerdenova U.T, Satayeva K.N, Yernazarova A. K. Screening of microorganisms with oil-liquefying and oil-displacing properties. Вестник КазНУ. Серия Экологическая. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - №2 (63). - с.14-20. (БҒСБК)
4. Kayirmanova G., Shaimerdenova U., Tapeshova Sh., Magmiyaev R., Yernazarova A. Biological effectiveness of constructed consortia in MEOR. Journal of Environmental Management and Tourism, -2020. -V. 11, N. 5 (45), P. 1222-1230. CiteScore = 1.6 (Scopus). Percentile = 45 %
5. Kayirmanova G., Tapeshova Sh., Shaimerdenova U., Magmiyaev R., Yernazarova A.К. Identification of microorganisms isolated from oil reservoir water of the akingen field, Kazakhstan. Вестник КазНУ. Серия Биологическая. - Алматы:Қазақ университеті, Experimental Biology. №1 (90). 2022. P.126-136 (БҒСБК)

Тізімге қайта оралу