Нургалиева Айман Калидуллаевна

Нургалиева Айман Калидуллаевна

Нургалиева Айман Калидуллаевна 
Биология және ауылшаруашылық пәндері кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.
Байланыс  тел: 87758310184
Эл.почта: a.nurgaliyeva@asu.edu.kz
Білімі, ғылыми дәрежесі және атағы:
1. 2005 жылы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, 030340-Химия-биология мамандығын бітірді, біліктілігі химия және биология пәні мұғалімі, 
2. 2008 жылы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Биология магистрі   мамандығын бітірді, биология магистрі академиялық дәрежесі берілді. 
3.2020 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «6D011300- Биология» мамандығы бойынша мақсатты негізде докторантура аяқтады. 
4. 2022 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жанындағы  8D015-Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау (6D011300/8D01513 – Биология) бағыты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. 6D011300-Биология мамандығы бойынша   философия докторы (PhD), дәрежесі берілді. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті КеАҚ «Биология және ауылшаруашылық пәндері» кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а. лауазымы берілді.
Ғылыми қызығушылықтары: ЖОО-да  биологиялық білім беру, педагогика, практикаға бағыттап оқыту, әдістеме, практика 
Оқытатын курстары:
Генетика (курс қазақ,  тілінде оқытылады), Адам және жануарлар физиологиясы (курс қазақ, тілінде оқытылады),
Кәсіби қызмет:
Кәсіби стажы 16 жыл, 2005-2008жж Атырау медицина колледжі, медициналық биология пәнінің оқытушысы. 2008-2010 жж. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті «Зоология және биология» кафедрасы, оқытушы-стажер. 2010 ж Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті «Ауыл шаруашылығы мамандықтары» кафедрасы, оқытушы. 2013ж Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті «Биология және ауыл шаруашылығы мамандықтары» кафедрасы, аға оқытушы. 2017-2020жж Абай атындағы ҚазҰПУ –нің «6D011300- Биология» мамандығы бойынша мақсатты негізде докторантурада оқыды. 2020-2022жж Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті КеАҚ «Биология және ауылшаруашылық пәндері» кафедрасы аға оқытушы. 2022 жылдың қыркүйек айынан  бастап  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті КеАҚ «Биология және ауылшаруашылық пәндері» кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а. 
Ғылыми тағылымдамалар:  Португалия  Порто қаласының  ISEP университеті  (Португалия) және  РИПК СО «Өрлеу» Алматы біліктілігін арттыру курсы (2015)  
И.Мечников атындағы Одесса мемлекеттік университетінде семинар (Украина), (2016)
Мәскеу қалалық педагогикалық университеті «Применение интерактивных технологий в преподовании биологии» № регистрации 18182/01.  (Мәскеу), (2018). 
Таңдалған басылымдар (соңғы 5 жылдағы) 
 Скопус базасында: 
1. Med. Weter. Praca oryginalna Original paper  
DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6492
Index selection of Kazakh karakul sur-type sheep with platinum shades
2021, 77 (3), 149-153 
2.Scientific and Methodological Basis of Practice-Oriented Training of Students-Biologists: A Case Study in Kazakhstan //Jurnal Pendidikan IPA Indonesia  Indonesian Journal  of  Science Education Vol 11, No 1 (2022)
КОКСОН:
1."Болашақ биолог-бакалаврларды кәсіби даярлауда педагогикалық практиканың ролі"//Абай атындағы ҚазҰПУ, Хабаршы  «Педагогика ғылымдары»,   сериясы № 1 (57),  ISBN 1728-5496. -Алматы, 2018. Б.63-66.
2."Биология пәнін оқытудың дидактикалық ұстанымдары"//С.Торайғыров  атындағы  ПМУ, Хабаршысы  «Педагогикалық», сериясы  № 4,  ISBN 1811-1831.- Павлодар, 2018.                                                                                                                                                                                                     3."Роль педагогической практики в закреплении знаний студентов биологов"//КазНПУ имени Абая, Вестник  серия «Педагогические науки», сериясы № 2 (62), ISBN 1728-5496. -Алматы, 2019.  С.162-165.                                         
4.Педагогикалық практика барысында студенттердің кәсіби -педагогикалық шеберлігін арттыру жолдары     //«Қазақ білім академиясының баяндамалары» ғылыми журналы.     № 3. - Нұр-Сұлтан, 2019.  Б.66-73.                                                  
5.Болашақ биолог мұғалімдерді әдістемелік дайындаудың педагогикалық  негіздері   //М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Хабаршысы «Педагогика»,  сериясы   №4, ISBN 1680-0761. -Орал, 2019. Б.204-209.  
6.Биоэкологиялық мәдениет арқылы оқушыларда құзіреттілік қалыптастыру     //Абай атындағы ҚазҰПУ, Хабаршы «Педагогика ғылымдары», сериясы 
№ 3(63),  ISBN 1728-5496.-Алматы, 2019. Б.196-200.                                                         
7.Мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығын сақтаудағы мектепке дейінгі ұйымның ролі   https://doi.org/ 10. 51889/5710. 2022.77.99.020     Абай атындағы ҚазҰПУ-і ХАБАРШЫСЫ  «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3 (75), 2022ж  219-227 б.  ISSN 1728-5496
Халықаралық конференциялар 
8.The role of teaching practicum in the future biology teachers professional training in tha  4th International Practical Internet Conference ‘ Challenges of Science’
22 november 2021, Satbayev University Рр.61-66
ISBN978-601-323-252-2.
9.Педагогикалық практика барысында студенттерде кездесетін қиындықтарды талдау
п.ғ.д.,профессор Шілдебаев Ж.Б. 75-жылдық мерейтойына арналған «Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы:Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті мәселелері (инновация және тәжірибе) атты ғылыми- практикалық конференция 20-21 желтоқсан 2021ж Алматы қ.С.169-172
ISBN 978-601-353-071-0

Тізімге қайта оралу