Калиманова Данагул Жаскайратовна

Калиманова Данагул Жаскайратовна

Калиманова Данагул Жаскайратовна 
Химия және химиялық технология кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а.
Байланыс  телефоны: Эл. пошта: dana80_04@mail.ru  Ұялы.тел.: +7-701-3773742
Білімі, ғылыми дәрежесі және атағы:
2001 жылы Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің жаратылыстану факультетін бітірген. «Химия» мамандығы, біліктілігі «Химик. Химия пәнінің оқытушысы».
2008 жылы Астрахан мемлекеттік техникалық университетінің (РФ) "03.00.18 – гидробиология" мамандығы бойынша биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. 2009 ж. - ҚР биология ғылымдарының кандидаты.
2017 жылдан - б.ғ.к., химия және химиялық технология кафедрасының қауымдастырылған профессоры м. а.
Ғылыми қызығушылықтары: 
гидрохимия, гидробиология, нефтехимия, экология, педагогика, химияны оқыту әдістемесі.
Негізгі ғылыми бағдарламаларға арналған ғылыми гранттар:
Кәсіби қызмет:
Кәсіби өтілі 22 жыл, оның ішінде өндірістік өтілі 2 жыл. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде төмендегідей қызметтер атқаруда:
2001-2003жж. – Атырау қаласы А. Жангелдин атындағы орта мектептің химия пәнінің мұғалімі.
2003-2008жж. – "Химия"кафедрасының оқытушысы, 
2009-2016жж. – Б.ғ. к., "Химия"кафедрасының аға оқытушысы,
2013-2014жж. – "Химия"кафедрасының меңгерушісі, 
2014-2015жж. - "Химия және биология" кафедрасының  меңгерушісі, 
2016-2017жж. - Б.ғ. к., "Химия және экология"кафедрасының қауымдастырылған профессоры м. а.,
2017 жылдан - Б.ғ. к., "химия және химиялық технология" кафедрасының қауымдастырылған профессоры  м. а. 
Марапаттар: 03. 2013 ж. - ректордың алғысы
Атырау мемлекеттік университеті. 
Ректор Б.Б. Мамраев.
2018 ж. - Алғыс хат.  Х. Досмұхамедов атындағы АМУ. Ректор Талтенов А.
2018 ж. - Алғыс хат. Атырау қаласы мәслихатының хатшысы Р. Жанглишов
2019 ж. - Алғыс хат.  Х. Досмұхамедов атындағы АМУ.  Ректор Талтенов А.
2019 ж.-Алғыс хат. Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. Ректор Қуанышбаев С. Б.
2020 ж.- Алғыс хат. Атырау облысының білім басқармасы. Басқарма басшысы Туремуратова Ж.
Ғылыми тағылымдамалар: 
Біліктілікті арттыру:
29.10.2012 ж. - Атырау Мұнай және газ институты "Көмірсутек шикізатын терең өңдеудің заманауи әдістері, мұнай, мұнай өнімдері мен мұнай-химия синтезі өнімдерін талдау" сертификаты № 1108 Атырау қ.
02.03.2013 ж. – Қазақстан-Ресей университеті.  "Қашықтықтан білім беру технологиялары" Сертификат № 2 065 г.Астана.
28.09.2018 ж. - "Назарбаев Зияткерлік мектептері", Педагогикалық шеберлік орталығы 
СЕРТИФИКАТ БЖ № 095429  г.Астана 
16.11.2018 ж. - "ISO 37001:2016"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі" халықаралық стандартының талаптары бойынша мамандар даярлау  СЕРТИФИКАТ  № 936-AVISO-18   г.Атырау
12.06.2020 ж. - "Жоғары білім берудегі қашықтықтан білім беру технологиялары" СЕРТИФИКАТ №00189  г.Атырау
18.05.2021г.  - CERTIFICATE Completed Beginner level of English language   course from December 2020 to May 2021 ATYRAU  UNIVERSITY  18.05.2021. Atyrau.
27.10.2021г - Эмоциональный интеллект и критическое мышление. По программе повышения квалификации педагогов, разработанной НАО им. Ы.Алтынсарина. Алматы 2021г. Сертификат 
№ 21007 Свидетельство № 7700018150.
7 – 20.12.2021г.- Цифровые технологии как условие трансформации профессионального образования. Зарубежные практики. Республиканский институт профессионального образования.
Образовательная онлайн-платформа SKLAD Сертификат № 00198.
17.10-28.10. 2022г. - "Назарбаев Зияткерлік мектептері" Қолданбалы зерттеулер жүргізу әдістемесі, Педагогикалық шеберлік орталығы. Сертификат № 3719438f6
Оқытатын курстары:
Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Биохимия, Оқушыларды химия олимпиадасына дайындау, Химияны оқыту әдістемесі, Жалпы химия, Жалпы және бейорганикалық химия, Химия-технологиялық өндірістерді басқарудың заманауи жүйелері, Химиялық экология, Органикалық синтездегі катализ, Химия пәні бойынша есептерді шешу әдістемесі, Аналитикалық химия, Физикалық және коллоидтық химия.
Оқулықтар:
Оценка экологического состояния гидробионтов Северного Каспия в связи с предстоящей добычей нефти: монография/А.Кенжегалиев, А.А.Абилгазиева, А.К.Шахманова, Д.Ж.Калиманова.-Алматы: 2008. – 192стр.
Таңдалған басылымдар (соңғы 5 жылдағы) 
1)  «RESULTS OF GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF THE NORTH-EASTERN PART OF CASPIAN (OIL PRODUCTS IN THE DONAL DEPOSITS IN THE URAL RIVER)» ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  АО «ИНСТИТУТ ТОПЛИВА, КАТАЛИЗА И ЭЛЕКТРОХИМИИ ИМ. Д.В. СОКОЛЬСКОГО» Серия химии и технологии №4 (430) июль – август 2018 г. ISSN 2224-5286  Стр. 110-114 Д.Ж.Калиманова,  А.Д.Калимукашева,  Н.Ж.Галимова      
2)  «FORMATTIVE EVALUATION IS AN UNINTERRUPTABLE PART OF THE TRAINING PROCESS ON LESSONS OF CHEMISTRY» ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  АО «ИНСТИТУТ ТОПЛИВА, КАТАЛИЗА И ЭЛЕКТРОХИМИИ ИМ. Д.В. СОКОЛЬСКОГО» Серия химии и технологии №5 (431) сентябрь – октябрь 2018 г. ISSN 2224-5286 Стр. 139-145 А.Д.Калимукашева,  Д.Ж.Калиманова,   З.А.Иманкулова                                
3) «Karachachanak deposit gas condensate - perspective raw material for petrochemistry» Доклады национальной академии наук Республики Казахстан, - Алматы,2019г. №2 ISSN 2224-5227  С.187 – 191  J.A. Tөruliev, G.A. Orazova, O. Yu. Panchenko, D.ZH. Kalimanovа 
 2) Тема: «CONTENTS OF DIFFERENT FORMS OF NITROGEN, PHOSPHORUS AND SILICON IN THE WATER UNIT OF THE NORTH-EASTERN PART OF THE CASPIAN SEA» ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Казахский национальный педагогический университет им. Абая  ISSN 2224-5294 6 (328) NOVEMBER – DECEMBER 2019г. ALMATY, NAS RK 174 – 177 стр. 
A.A. Nazhetova, D.Zh. Kalimanova, A.A. Kopasheva, M.I. Berzhanova
4)  «Features of hydrochemical and geochemical indicators of the north-eastern part of the caspian sea (zones, oil and gas fields of the kazakhstan sector)» Известия национальной академии наук РК АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского» SERIES CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1 (433) JANUARY – FEBRUARY 2019г. г.Алматы  ISSN 2224-5286 Стр. 27-31 Д.Ж.Калиманова,  А.Д.Калимукашева,  Ж.А.Кубашева,  А.А.Нажетова                                    5) «Importance of didactics teaching in the digital era educational process» Czech - polish historical and pedagogical journal 2022г. №4
6)  «Определение нефтяных углеводородов в донных отложениях»  XII Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых материалов: исследования, инновации и технологии» 24-27 апреля 2018 г.    Астраханский государственный университет г. Астрахань. Калиманова Д.Ж., Галимова Н.Ж.  2)«Методики формирования исследовательских  умений студентов – химиков» «XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ТЮРКОЯЗЫЧНОГО МИРА» Республика Казахстан. Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул. 1 Мая, № 10  04.09.2018 – 06.09.2018г. Калимукашева А.Д.,  Калиманова Д.Ж. 
 7)  «Гидрохимическая   характеристика воды северо-восточной части Каспийского моря» XIII   Международная  научно-практическая  конференция молодых  ученых  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  получения новых  материалов: исследование, инновации  и  технологии» 23-26 апреля 2019г. г.Астрахань Астраханский  государственный  университет. Стр. 111-114 Кубашева Ж., Галимова Н.Ж., Калиманова Д. Ж.                                                        
8) «ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ» XIV Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых материалов: исследования, инновации и технологии» 26-28 мая 2020 года г.Астрахань 95-98 стр.      9) «Смазочные масла из нефти Республики Казахстан» Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Новые импульсы развития: Вопросы научной иследований». Диплом 1 степени. г.Саратов 2020г
10) «Попутный нефтяной газ и проблема его утилизации» Сборник материалов Международной научно-практической конференции «НАСЛЕДИЕ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА», I Международные научные Сериковские чтения, посвященные памяти доктора химических наук, профессора Академика международной инженерной академии и национальной инженерной академии Республики Казахстан Т.П. Серикова, Май 2020, Атырау                                                                                 11) «Технология очистки сырой нефти от сероводорода и меркаптанов на основе экстракционных процессов»
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «НАСЛЕДИЕ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА», I Международные научные Сериковские чтения, посвященные памяти доктора химических наук, профессора Академика международной инженерной академии и национальной инженерной академии Республики Казахстан Т.П. Серикова, Май 2020, Атырау.
12) «Совершенствование процесса изомеризации алканов на стадиях каталитического превращения»
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «НАСЛЕДИЕ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА», I Международные научные Сериковские чтения, посвященные памяти доктора химических наук, профессора Академика международной инженерной академии и национальной инженерной академии Республики Казахстан Т.П. Серикова, Май 2020, Атырау
13) «Смазочные масла на основе нефтей Западного Казахстана»
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Современные векторы устойчивого развития общества: роль химии, смежных наук и образования». Май 2020, Астрахань.                                            
14) «Использование информационных технологий в обучении химии средней школы»
XV Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых материалов: исследования, инновации и технологии» г. Астрахань 20-22 апреля 2021 года. Калиманова Д. Ж., Галимова Н.Ж., Нажетова А.А.
15) «ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК - КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» XVІ Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы получения новых материалов: исследования, инновации и технологии» г. Астрахань 26-28 апреля 2022 года. Калиманова Д. Ж.,  Нажетова А.А., Куанышбек И.

Тізімге қайта оралу