Кадашева Жанар Кадырбаевна

Кадашева Жанар Кадырбаевна

Кадашева Жанар Кадырбаевна
Химия және химиялық технология кафедрасының меңгерушісі
Байланыс телефондары: +7-701-6765896
Email. пошта: dikuwa_90@mail.ru; zh.kadasheva@asu.edu.kz
Білімі, ғылыми дәрежесі және атағы:
    2012 жылы Атырау мемлекеттік университетінің жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультетін бітірген. Х. Досмұхамедова (қазіргі АтУ. Х. Досмұхамедова). "5В080500 - Су ресурстары және суды пайдалану" мамандығы, "ауыл шаруашылығы бакалавры" академиялық дәрежесі. 2015 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Гидротехника, мелиорация және бизнес факультетін бітірген. "6М080500 - Су ресурстары және суды пайдалану" мамандығы, "ауыл шаруашылығы магистрі" академиялық дәрежесі. 2022 жылы "6D080500 - су ресурстары және суды пайдалану" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.
Ғылыми қызығушылықтары: Ауыл шаруашылығы, су ресурстары, мелиорация, кешенді басқару
Негізгі ғылыми бағдарламаларға арналған ғылыми гранттар:
1) Қазақстан күріш суару жүйелерінде су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру (2018-2020 жж.)
2) 5 шара. Қазақстан Республикасының суармалы агроландшафттарының топырақ әлеуетін басқару бойынша энергиялық тиімді болатын мелиоративтік технологияларын жасау және оңтайландыру «Суаруға жаңа жерлерді енгізу, қолданыстағы суару жүйелерін қайта құру және жаңғырту барысындағы суару технологиялары және техникалық құралдары» бағдарламасы (2021 – 2023 жж.). 
3) "Қазақстанның шөлейт және шөлді аймақтарында толыққанды жемшөп пен көп компонентті жайылымдық алқаптарды өндіру бойынша шабындық-жайылымдық конвейер құрудың ресурс үнемдеуші технологиясын әзірлеу" іс-шарасы бойынша жайылымдарды қалпына келтірудің және ұтымды пайдаланудың (жайылымдық ресурстарды пайдалану) жаңа технологияларын әзірлеу (2021-2023 жж.)
Кәсіби қызмет:
Кәсіби өтілі 10 жыл. 2015 - 2018 жылдары география, туризм және су ресурстары кафедрасының оқытушысы, х. Досмұхамедов атындағы АтМУ ғылым департаментінің ғылыми-техникалық ақпарат бөлімінің бастығы болып жұмыс істеді. 2021 - 2022 жж.ғылым департаментінің ғылыми-зерттеу қызметін дамыту бөлімінің бастығы. 2022 жылы SWAPTEL asu ғылыми зертханасының меңгерушісі. 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап х. Досмұхамедов атындағы АтУ Химия және химиялық технология кафедрасының меңгерушісі.
Оқытатын курстары:
Ауаның, судың, топырақ пен өсімдіктердің химиялық мониторингі (АЅТОНМ 4311) (курс орыс, қазақ тілдерінде оқылады), Қоршаған орта объектілерінің және сирек кездесетін металл шикізатының химиясы (KONSMShH 2212) (курс орыс тілінде оқылады), Академиялық хат (АН 1201) (курс орыс, қазақ тілдерінде оқылады), Еңбекті қорғау және өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату (ЕКОККО 4307) (курс орыс тілінде оқылады), Молекулалық спектроскопия (MS 5303) (курс орыс тілінде оқылады).
Таңдалған басылымдар (соңғы 5 жылдағы) Жұмыстар тізіміне 30-дан астам жарияланымдар кіреді. 
1. Рау А.Г., Калыбекова Е.М., Абдибай А.М., Кадашева Ж. Влияние асинхронности колебаний речного стока на параметры водообеспеченности оросительных систем (на примере бассейна реки Иле). Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Трансграничное сотрудничество в Центральной Азии – стабильность и благополучие всего региона» (7-8 сентября, 2017 год), посвященной 25-летию Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии и процессу по подготовке к 8-му Всемирному Водному Форуму (март 2018 г., Бразилия).
2. A.K. Zaurbek., E.M. Kalybekova, A.T. Suleimenova, Kadasheva Zh.K. The factors that have the greatest impact on the state of the environment in the basin of Talas river and ways to solve the problem. «Тransboundary cooperation in central asia – sustainability and prosperity of the region» Materials of international scientific-practical conference 7-8th of September, 2017
3. Kalybekova Y.M., Seitasanov I.S., Aldiyarova A.E., Kadasheva Zh.K. Problems and ways to improve the hydro-ecological situation in the Talas river basin. «Тransboundary cooperation in central asia – sustainability and prosperity of the region» Materials of international scientific-practical conference 7-8th of September, 2017
4. Б. Мухамбетов, А.А.Мусаева, Ж.К. Кадашева, Р. Альжанова. Изучение влияния эдафических и метеорологических условий на всхожесть и плодофуражную продуктивность прутняка черного глинистого // Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина (междисциплинарный). - 2018. - №3 (98). - С.24-34
5. Rau A., Bakirova A., Anuarbekov K., Kadasheva Zh.K., Lubos Jurik. Water geochemistry on Akdala rice irrigation systems. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. Volume 5, Number 437 (2019), pp. 74 – 81 https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.127 ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278 (Print) Процентиль 40 Q-3; 
6. Рау А.Г., Кадашева Ж.К., Калыбекова Е.М., Такиева Ж.М. Пути и методы увеличения продуктивности агроландшафтов рисовых оросительных систем Казахстана. Сборник научных трудов по материалам Международной научной экологической конференции 24–26 марта 2020 года.  Аграрные ландшафты, их устойчивость и особенности развития. Краснодар, КубГАУ; РИНЦ
7. Rau A.G., Kadasheva Zh.K., Rau G.A., Anuarbekov K.K., Meranzova R. Geological structure of soils and rice yield in the Ili river basin. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. Volume 6. 2020. Q - 3 
8. Rau A.G., Kadasheva Zh.K., Rau G.A., Meranzova R. Natural features and rational use of water resources in rice irrigation systems of Kazakhstan/ IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 548 (2020) 022061 doi:10.1088/1755-1315/548/2/022061; Q - 4 РИНЦ
9. Shakibayev, I., Barmakova, D., Yerikuly, Z., Kadasheva, Zh., Begmatov, I. Methodology for creating a geoinformation-analytical system to monitor irrigated lands in the south-east of Kazakhstan. Maps and GIS in agriculture and land use 286 DOI: 10.35595/2414-9179-2020-3-26-286-293 Q - 4 РИНЦ
10. Mukhambetov, B., Abdinov, R., Alzhanova, R., Kadasheva, Zh. Growth and development of Kochia prostrate (L.) Schrad in the extraordinary year in the north desert of Atyrau region in Kazakhstan// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 548(7), 072037
11. Rau, A., Begmatov, I., Kadasheva, Z., Rau, G. Water resources management in rice irrigation systems and improvement of ecological situation in rice growing river basins. 2020 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 614 012151. 1st International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2020 14-16 October 2020, Tashkent, Uzbekistan Q – 4. РИНЦ
12. Рау А.Г., Кадашева Ж.К., Калыбекова Е.М.Управление водными ресурсами бассейна Аральского моря. Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты. № 1 (85) 2020.,С 245-251 ISSN 2304-3334
13. Рау А.Г., Саркынов Е.С., Калыбекова Е.М., Кадашева Ж.К. Рекомендации по повышению эффективности использования водных ресурсов на рисовых оросительных системах Акдалинского массива орошения. Казахский национальный аграрный университет, 2020 г.
14. Mukhambetov B., Abdinov R., Kadasheva Zh., Doskaliyeva S., Kabiyev Y. Soil cultivation efficiency in pasture management of the arid zone of Central Asia and Kazakhstan//IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 839(2), 022029
15. Мухамбетов Б., Абдинов Р.Ш., Кадашева Ж.К., Кабиев Е.С. Каспий маңы тұзды жерлерінде суармалы жайылымдар құру // Ғылым және білім. –  №3-3 (68) 2022 г.
16. Мухамбетов Б., Абдинов Р., Кадашева Ж., Кабиев Е. Создание орошаемых культурных пастбищ на засолённых землях Прикаспия. Кормопроизводство, № 1, 2022 ISSN 1562-0417

Тізімге қайта оралу