Сырбаева Шара Жеткербаевна

                         ӨМІРБАЯН

   Туғанкүні:01.01.1961 ж.

 Ұлты:Қазақ Азаматтығы:ҚазақстанРеспубликасы
Туған жері: Ақтобе обл. Алга қаласы
Жұмыстың мекенжайы: КЕАҚ Х. Досмұхамедов атындағы АУ Атырау, Студенттердаңғылы, 1
E-mail: Syrbaeva@bk.ru
Шет тілдері:Орыс тілі –еркін, ағылшын тілі - elementary.
 БІЛІМІ 1978-1983жж. А.С. Пушкин атындағы мемлекеттік университеті Физика-математика факультеті
 Мамандығы: Берілген біліктілігі:
 1999-2007 ж.ж. Физика және математика пәні мұғалімі Алматы қаласындағы Қазақ Білім академиясында бекітілген тақырыбы бойынша аспирантурада.
1991-2007ж. Х. Досмухамедов атындағы университетінде мектепке дейінгі және бастауыш педагогикасы кафедрасында аға оқытушы, доцент
2017-2021 ж.ж. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде Физика кафедрасының қауымдастырылған профессоры
2013-2017 ж.ж  Физика және техникалық пәндер  кафедрасының меңгерушісі 
Ғылыми бағыты:Білім беру, физиканы оқыту әдістемесі
Ғылыми дәрежесі:Педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 
ЖҰМЫС ОРНЫ- КЕАҚ Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті. Физика, математика және ақпараттық технологиялар  факультеті, Физика және техникалық пәндер  кафедрасы
ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРҒА ҚАТЫСУ:
ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР:
БІЛІМ ЖЕТІЛДІРУ КУРСЫ:
1.Сертификат «Организация  и проведение  процедуры  самооценки  в высших учебных заведениях», 28.06.2013г.,г.Атырау
2.Сертификат  «Erasmus+», 22-23.05.2014г., г.Атырау
3.Сертификат  «Psychologische Beratung in der Praxis»,№ 030300,  11.12.15-29.12.15 г., г.Алматы
4.Сертификат  «Повышение квалификации в КазНУ им. Аль-Фараби в целях  овладения английским языком по специальности  5В011000-Физика» в обьеме  240 часов академических часов, 01.11.16-20.12.16 г., уровень владения  английским языком - PRE- INTERMEDIATE, г.Алматы.
5.Сертификат  «Повышение квалификации в  АО   «Национальный  центр повышения  квалификации «Орлеу»  по специальности  5В011000-Физика» в обьеме  240 часов академических часов,№  0131508, 07.09.16-08.10.16 г.,  г.Алматы.
6.Сертификат  «Бизнес-стратегия университета как  вклад  в развитие  экономики региона  и страны»  (HuMad -NOMAD), 21.06.16-08.07.16 г.,  г.Астана-Атырау, рег. Номер № 08-07-0442
7.Сертификат«Особенности  аккредитации лабораторий по  ГОСТ ИСО/ МЭК 17025-2009.Оценка  неопределенности измерений»  по специальности  5В073200-  Стандартизация и сертификация  в обьеме 40 часов академических часов, № 779, 12.12.16-14.12.16 г.,  г.Атырау
8.Сертификат  «Техникалық реттеу, метрология және  менеджмент жүйелері саласындағы  қызметкерлерді даярлау және біліктілігін  арттыру», 2016ж.,№ 2423,  Атырау қаласы
9.Сертификат « Жоғары  оқу  орнын басқаруды автоматтандыру жүйесін практикалық қолдану бойынша  білімін  жетілдіру курсы», № 0000416 2016ж., Атырау қаласы
10.Сертификат «Техникалық реттеу, метрология және  менеджмент жүйелері саласындағы  қызметкерлерді даярлау және біліктілігін  арттыру»,№ 740- 2017ж., Атырау қаласы
11.Сертификат«Техникалық реттеу және метрология комитетінің « Қазақстан  стандарттау және  сертификаттау  институты» Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  мемлекеттік кәсіпорны «Менеджмент жүйелерін кәсіпорындардаенгізу » тақырыбы  бойынша  аймақтық  оқыту  семинарына  қатынасқаның  куәландырады,№ 222- 2018ж.,12сәуір,  Атырау қаласы
12.Сертификат, удостоверяющийподготовку специалистов по требованиям  международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» в объеме 72 часов с присвоением  квалификации: Менеджер системы  менеджмента  противодействия  коррупции.Республика Казахстан, 2018г.
13.Сертификат  «Повышение квалификации в  АО   «Национальный  центр повышения  квалификации «Орлеу»  по специальности  5В011000-Физика» по теме  « Жаңартылған білім беру  мазмұны  аясында  жоғары оқу  орындарындағы  замануи  педагогикалық  технологиялар » в обьеме  72  академических часов,№  0373186, 12.10.20-21.10.20г.,  г.Алматы.
ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ
• Физика
• Оптика  және  спектроскопия (ағылшын тілінде)
• Оптика  және  атом физикасы
• Материалтану және нанотехнология негіздері
• Материалтанудың  физика-химиялық негіздері
• Астрономия (ағылшын тілінде)
ТАҢДАУЛЫ БАСЫЛЫМДАР
ЖАК мерзімді басылымдарда (5 жыл)
1. Формирование компетентности.Қазақстанмектебі №11 (1067)   қараша  2014ж.
2. Electroniсs Workbench программасымен регисторды зерттеу әдістері.М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы  № 4 (56), 2014. Орал
3. Еlectron workbench   програмасымен   регистрді   зерттеу  әдістемесі. «Хабаршы» журналы. М.Өтемісов  атыңдағы  Батыс  Қазақстан мемлекеттік  Университеті. 35ISSN 1680-0761,2014.
4.Педагогикалықжүйеніжетілдірудегіоқумотивациясынқалыптастырудыңролі. Хабаршы» журналы. М.Өтемісов  атыңдағы  Батыс  Қазақстан мемлекеттік №1, 2015.
ISSN, №971-Ж  Университеті. 37
5. Оқушыларға  физика сабағында  механиканың  негізгі  заңдылықтары мен  ұғымдарын қалыптастыру  әдістері . «Хабаршы» журналы. М.Өтемісов  атыңдағы  Батыс  Қазақстан мемлекеттік  Университеті., №2, 2015.     ISSN, №971-Ж.
6.Физиканы оқытуда ELECTRONICS WORKBENCH программасы бойынша логикалық элементтерді  қолдану. Хабаршы» журналы. М.Өтемісов  атыңдағы  Батыс  Қазақстан мемлекеттік  Университеті  ISSN 1680-0761  М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 2015.Ó ТІРКЕУ НӨМІРІ 1432-Ж Хабаршы №2- 2015 ж.
7.Радиоэлектрониканы оқытуда базалық логикалық  элементтерді  қолдану (зертханалық жұмыс ) Әл-Фараби  атындағы  Қазақ ұлттық университетінің  ХАБАРШЫСЫ  «Педагогикалық ғылымдар» сериясы» №1 (50), 2017ж. ISSN 2520-2634 eISSN 2520-2650 Индекс 75874; 25874, (150-160)бет.
8.Богенбаева Г.Д., Баймукашев  Л.К., Особенности  применения  физических методов контроля  качества  полимерных композиционных материалов. Международный  научно-исследовательский журнал «Успехи  современной науки» включен в Международную базу  данных Agris  и на основании приказа Миобрнауки РФ от12.12.2016 № 1586 п.5 является  ВАКовским
9.Особенности применения физических методов контроля качества полимерных композиционных материалов.Международный научно-исследовательский журнал «Успехи  современной  науки и образования» № 12, 2017, г. Белгород.
10. Формирование профессиональной компетентности педагогов  в системе инновационных процессов в образовани. Наука и жизнь казахстана. Международный научно-популярный журнал Астана  №4 (62) 2018 ISSN 2073-333х  154-158 стр.
11. Білім беруде цифрландыру жағдайында  инновациялық  білім беру  технологияларын  пайдалануға  болашақ  педагогтарды дайындау. Абай атындағы  Қазақ үлттық  педагогикалық  университеты,  Психология сериясы  №3 (64), 42- 47 б., Алматы, 2020.
Шетелдік мерзімді басылымдарда
1.Имашев Г.И.,Галимжанова М. ,Ергалиева Г.Т.,Муфтах Н.,Алдигулова Н. The computer based technology of teaching quantum physics. Life Science  journal  2014; 11(6s): 102-105  (ISSN:1097-8135) hhhp:// www.lifesciencesite.сom 18 , импактфактор 0, 165 
2.ИмашевГ.И.,БарсайБ.,ДжумамухамбетовЖ. The «new materials in technology»electivecourse. Life Science  journal  2014; 11(8s): 73-75  (ISSN:1097-8135) 
hhhp:// www. lifesciencesite.сom 14 , импактфактор 0, 165 
3.AbykanovaBakytgul, GizatullaImashev, BeketKenzegulov, ZhannatSardarova, Valentina
Makhatova,SharaSyrbayeva, GulmiraTashkeyeva, SamalNugumanovaApplied questions of electrodynamics in physics course. International Electronic Journal of  Mathematics  Education. 
Vol.  №7  September 01, 2016.   2163-2177.  14стр. ISSN 1306-3030
4.ЛиАлексина,ШадьяроваЖ.К. International journal of  psychology. International journal of  psychologyInternational journal of  psychology,ICP 2016/31    international congress of psychology.  24-29 July 2016/ Japan Yokohama Scopus
5.B.Abykanova,Sh.SyrbaevaThe problem of practice-oriented instruction in higher education. Espacios Vol.38 ,(№ 56) 26/10/2017
6.B.Abykanova,Sh.SyrbaevaScopus. News  of the   National academy  of  Sciences  of  the Republic  of  Kazakhstan,Series of Geology and  Technical  Sciences.
7.ShynarYelezhanova, SyrbayevaShara. Metodosactuales  de garantia  de calidadparatividades  de  educacion  superior.RevistaDilemascontemporaneos: Educacion, Politica  y Valores.ISSN 2007-7890.August  2019.JOURNAL WEP  SCIENCES
8. Ж.К. Салыкбаева, Ш.Ж. Сырбаева, Л.Қ. Баймукашев. Қой етін сынау. "Prospects for the
Development of Modern Science"Materials of the V International.Scientific-Practical Conference
March 11-13, 2020.(Seoul, Korea), 216р.,Volume I.Seoul, 2020.
9.SHYNAR YELEZHANOVA, bAIGUL MYRZASHEVA,cAKHMARAL KHAIRZHANOVA, dSHARA SYRBAYEVA,eRAKHAT SHUAKBAYEVA.CURRENT QUALITY ASSURANCE METHODS FOR HIGHER EDUCATIONAL ACTIVITIES. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE)AD ALTA IS A PEER-REVIEWED JOURNAL OF INTERNATIONAL SCOPE.2 ISSUES PER VOLUME AND SPECIAL ISSUES., A SOCIAL SCIENCES,2020. 49-55р.JOURNAL WEP  SCIENCES
 10. RAIGUL TULEUOVA, bGULNUR TURMUKHANOVA,cSHYNAR KODANOVA, dSANDUGASH ISKAKOVA,eAKHMARAL KHAIRZHANOVA, fSHARA SYRBAYEVA,gAINAGUL DYUSSEKENOVA, hLYAZAT D. DIYAROVA.INFORMATION TECHNOLOGY IN THE 56DEVELOPMENT OF THE ECONOMY AND SOCIETY. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCHISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE)AD ALTA IS A PEER-REVIEWED JOURNAL OF INTERNATIONAL SCOPE.2 ISSUES PER VOLUME AND SPECIAL ISSUES., A SOCIAL SCIENCES,2020,  85-88р.JOURNAL WEP  SCIENCES
11. Syrbayeva  S., Kussainov G.M. , Akhelova  A.L., Zhumasheva N.S., Zhumabekova  F.N., Shuakbayeva  R.S.Updaning   The  Subject  Literacy  of  the  Teacher as A Necessity for  Improving His  Professional. PROPOSITOS Y REPRESENTACIONNES ТОМ:9Специальый выпуск: Si Номер статьи: у 1152,DOL& 10.20511/per2021 v9nSPE3.1152,Опубликовано:  MAY  2021,Тип документа:Article
JOURNAL WEP  SCIENCES ,
Халықаралық конференциялар
1. Абыканова Б.Т., Сырбаева Ш.Ж. Лиссажу  фигулараларын компьютерде  модельдеу. Материалы  Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах  Европы и Азии»  29-30 декабря    Украина,  Переяслав-Хмельницкий, 2015 г.
2. Танатарова Ж. Болашақ  бастауыш сынып мұғалімдерін  ақпараттық технологияларды  меңгеруге дайындау. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Ақпараттық қоғамда математикалық білім берудің мәселері»  Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық университеті.п.ғ.д.,профессор Б.Баймұхановтың 85-жас мерейтойына арналған, 03. 2016. 
3.Сырбаева Ш.Ж., Абилова Г.Физика  сабағында диалогтық оқыту арқылы   оқушылардың шығармашылық    қабілетін  дамыту.Сборник  материалов  V Международной  научно- теоретической  конференции  «Роль физико-математических наук в современном образовательном пространстве», II-том, 2017(113-117б.).
4. Сырбаева Ш.Ж., Мирамгалиева С. Физика сабағында сатылай кешенді талдау технологиясын қолданудың ерекшеліктері.Сборник  материалов  V Международной  научно- теоретической  конференции  «Рольфизико-математических наук в современном образовательном   пространстве» II- том, 2017(117-121б.).
5. Сырбаева Ш.Ж., Мирамгалиева С.Б., Абилова Ғ.Ж. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын математика сабағында дамыту.Сборник   материалов  V Международной  научно- теоретической  конференции  «Роль физико-      математических наук в современном образовательном пространстве» II- том, 2017(121-124 б.).
6.Сырбаева Ш.Ж.,Желдыбаева Б.С.Тәжірибе жұмыстары арқылы  мектеп  оқушыларына  ғылыми   көзқарастарын   қалыптастырудың жолдары. «Болашақ  педагогты кәсіби  даярлау: Теория және практика»   атты  Республикалық  ғылыми  - практикалық конференция материалдары. 16-17 маусым,   Семей қаласының  Шәкерім  атындағы  мемлекеттінің  университеті, 2017(286-289).
7. Физика  пәнін  оқытудағы  бейіндік  және тандау  курсының  ролі. Білім  беру  мазмұнын жаңарту  жағдайында  педагогикалық  кадрлары  кәсіби  даярлау: «Құзыреттілік, технология  және  инновация» атты  Республикалық  ғылыми – әдістемелік  конференцияның  материалдары (12.04.2019ж.)
8.Сырбаева Ш.Ж.,Зинетуллина Ф.,Салыкбаева Ж. Ультразвуковая  дефектоскопия. Материалы Международной  научно-практической  интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития  науки  и образования в условиях  глобализации», 31 января 2019 г. Вып.43 Переяслав- Хмельницкий.
9. Электр  өрісіндегі өткізгіштер.Электр  сыйымдылық.V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция: «Global science  and  innovations 2019:  Central  Asia» 
10. Физика  пәнін оқытудағы бейіндік  және  тандау курсының  ролі. Республикалық ғылыми –әдістемелік  конференцияның  материалдары
 (12 сәуір 2019 жыл)
11. Электр  өрісіндегі   өткізгіштер. Электр сыйымдылық зерттеу. Материалы Y Международной   научно-практической  конференции «Globalscinceandinnovations 2019:  ASIA». РИНЦ
12. Использование современных форм  проверки знаний студентов в условиях  дистанционного  обучения. «Өрлеу» БАҰО» АҚФ ҚРБілім беру жүйесініңбасшыжәнеғылыми-педагогикалыққызметкерлерініңбіліктілігінарттыратынРеспубликалық институты «Әл-Фарабидіңпедагогикалықмұрасы: бастаужәнеқазіргізаман»  тақырыбындаРеспубликалықфорум (on-line)өткізді.Өткізілетін күні: 2020 жылдың 30 қазаны.
13.Сырбаева Ш.Ж., Айманбетова А. Роль дистанционного обучения в условиях современных форм организации учебного процесса и контроля  знаний студентов. Материалы YI-Международной  научно-практической  конференции «Роль физико-математических наук в современном образовательном пространстве», 7 декабря 2021
Оқулық атауы
1. Сырбаева Ш. Физика  для биологов (курс лекций) Часть 1. Оқу құралы.- Атырау, АтМУ баспасы,2014ж.,  8.75 б.т.ISBN 978-601-80379-7
2. Сырбаева Ш.Тестовые задания  по дисциплине  ФИЗИКА. Алматы: Изд-во  «ОТАН»,2019—368с,28,3б.т., ISBN 978-280-769-1
3. Сырбаева Ш.Ж.   Физика. Алматы: Изд-во  «ОТАН»,2020—368с,28,3б.т., ISBN 978-280-769-1
Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік-2
Электронды оқу құралы-5
СТУДЕНТТЕРДІҢ   ҒЫЛЫМИ  ЖҰМЫСЫНА ЖЕТЕКШІЛІК:
1.«ҒЫЛЫМИ  ШОЛУ» атты III Республикалық  оқушылар мен студенттердің  ғылыми  жұмыстары сайысында  5В011000-Физика  мамаңдығының 4 курс студенті  Мейрамова  Мира I-ші  ОРЫНҒА  ие    болып  Дипломмен  марапатталды. № 012697, 28.05.2020  Нұр-Сұлтан қаласы, 2020 Ғылыми  жетекшісі: п.ғ.к.,    қауым.  проф. Сырбаева Ш.Ж.
2. «ҒЫЛЫМИ  ШОЛУ» атты III Республикалық  оқушылар мен студенттердің  ғылыми  жұмыстары сайысында  5В073200-СС  мамаңдығының 4 курс студенті   Алагузов  Азаман  II-ші  ОРЫНҒА  ие    болып  Дипломмен  марапатталды.№  012704, 28.05.20 Нұр-Сұлтан қаласы, 2020 Ғылыми  жетекшісі: п.ғ.к.,    қауым.  проф. Сырбаева Ш.Ж.
3. ҚР  Білім  және ғылым  министрлігі  Ғылым  комитетінің  ұйымдастыруымен  Ұлы  ақын, ағартушы Абай  Құнанбайұлының  175 жылдық  мерейтойына  орай  өткізілген «ҮЗДІК ҒЫЛЫМИ ЖОБА АВТОРЫ» атты республикалық байқауына қатысып  «Дарын» номинациясы  бойынша   5В011000-Физика  мамаңдығының 4 курс студенті  Мейрамова  Мира I-ші  ОРЫНҒА  ие    болып  Дипломмен  марапатталды. №20-1220070,   Нұр-Сұлтан қаласы, 2021ж. Ғылыми  жетекшісі: п.ғ.к., қауым.  проф. Сырбаева Ш.Ж.
➢«Үздік ғылыми жоба авторы» атты республикалық түрлі- түсті кітап жинағына еңді,   арнайы тағайындалған «Үздік жас ғалым» атты төс белгішесі, куәлік №1516 және Жетекшілеріне, Ата-анасына электронды Алғыс хат берілді. 
Наградалар:
     - «Віlім -Orkenieni»   Ұлттық инновациялық  ғылыми- зерттеу  орталығы  ұйымдаструымен    I-дәрежелі  диплом және «Қазақстанның  Құрметті  Профессоры» атты  республикалық  байқауға  қатысып  женімпаз атанды. Сонымен  қатар,  Төс белгі мен «Қазақстанның  Құрметті  Профессоры» атты  республикалық  байқауларының  материалдар жинағына  кірдім (156-160 б.), 2020ж.
-   «ҚР жоғары  оқу  орындарының   қауымдастығы» атынан   Еліміздің  жоғары  білім беру  жүйесінің дамуына  қосқан  зор үлесі  және  жоғары білікті мамандар дайындаудағы  ерен  еңбегі  үшін  А. Байтұрсынов  атындағы  қола  медальмен  марапатталды, 2021ж.


Тізімге қайта оралу