Ғылымды дамыту бөлімі

Ғылымизерттеу жұмыстарын дамыту бөлімі (ҒЗЖД бөлімі) университеттің Жарғысы негізінде жұмыс істейтін, университеттің Ғылым Департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және жұмыс барысында  ректордың бұйрықтары мен бөлім туралы Ережені басшылыққа алады.

Ғылымизерттеу жұмыстарды дамыту бөлімі фундаменталды, қолданбалы ғылыми зерттеулерді, тәжірибелікконструкторлық жұмыстарды және технологиялық жұмысты үйлестіруді оқу үрдісімен тығыз байланыста жүзеге асырады.

Бөлімнің ғылыми және ғылымиұйымдастыру мәселелерін университеттің Ғылыми және ғылымитехникалық кеңесі қарастырады.

ҒЗЖД бөлімінің негізгі міндеттері:

 • жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде білікті мамандар мен ғылымипедагог кадрларды даярлауға көмек көрсету, университеттің профессороқытушылар құрамы мен профессорлық құрамының біліктілігін арттыру;
 • АтМУдың ғылымизерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау;
 • студенттердің ғылымизерттеу жұмыстарын үйлестіру және бақылау;
 • халықаралық, ЖОО арасындағы және ведомствоаралық ғылыми байланыстарды жетілдіруге, университеттің және академиялық ғылымның интеграциялануына жәрдемдесу.

Өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес және тиімді ғылыми ісшараларды ұйымдастыру мақсатында ҒЗЖД бөлімі келесі функцияларды орындайды:

 • мамандардың даярлық деңгейін, ғылымды, білім беруді және жоғары техникалық деңгейдегі өндірісті интеграциялауды қамтамасыз ету үшін университеттің ғылыми әлеуетін пайдалану;
 • факультеттердің негізгі бағыттарына және мамандарды дайындау профиліне сәйкес университеттің ғылымизерттеу, көркемшығармашылық қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау;
 • Университеттің іргелі зерттеулер мен қолданбалы әзірлемелерді жүргізу үшін зерттеу жұмыстарының тақырыптық жоспарын қалыптастыру;
 • әлеуметтікэкономикалық дамудың ғылымитехникалық мәселелерін табысты шешуге жәрдемдесу;
 • оқу процесінде зерттеу нәтижелерін белсенді пайдалану арқылы мамандарды даярлау сапасын жоғарылату, студентті ғылыми зерттеулерге кеңінен тарту;
 • өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғауды қамтамасыз ету үшін (өнертабысқа патент беру туралы өтінімдерді ресімдеуде, өтінімдерді дайындауда және т.б.) және интеллектуалдық меншікке (ИМ) құжаттарды ресімдеуде әзірлеушілерге әдістемелік көмек көрсету;
 • факультеттердің ғылыми қызметін бақылау және талдау, ғылыми конференцияларды ұйымдастыру және өткізу, ғылыми зерттеулер бойынша жартыжылдық және жылдық есептерді жасау;
 • ғылымизерттеу жұмыстарына арналған тәжірибелік және өндірістік объектілерді кеңейту, дамыту және ғылымитехникалық өнімдерді өндіруге арналған технологиялық жабдықтарды, сондайақ оқу зертханаларын құру;
 • өнертапқыштық деп танылуы мүмкін ақпараттықтехникалық шешімдердің мерзімінен бұрын жариялануын болдырмау мақсатында жарияланымға дайындалған материалдарды сараптауға қатысу.

Баймашова Данагүл Конысқызы

Бөлім басшысы

8 (7122) 27-63-03
d.baimashova@asu.edu.kz


Сисеналиева Светлана Нұрәділқызы

Бас маман

8 (7122) 27-63-03
s.sisenalieva@asu.edu.kz


Каримова Камария Едігеқызы

Маман

8 (7122) 27-63-03
k.karimova@asu.edu.kz