Элективті пәндер каталогы

2019-2020

Мамандық атауы:

БАКАЛАВРИАТ

6В020700 - Аударма ісі

6B02301 - Аударма және аударматану

6В01702-Учитель русского языка и литературы

6В01704-Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения,

6В01900-шетел тілі:екі шетел тілі

6В01703-шетел тілі:екі шетел тілі

6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

6В02302- Филология: қазақ филологиясы

 МАГИСТРАТУРА                              

7М01701-Қазақ тілі мен әдебиеті

7М02301-Филологи

7М01703-Шет тілдері және мәдениетаралық коммуникация

7М01702-Русский язык и литература

7М02302 - Аударма ісі