ФАКУЛЬТЕТ ЖҰМЫСТАРЫН АПТАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫЛА­САҚ...

ФАКУЛЬТЕТ ЖҰМЫСТАРЫН АПТАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫЛА­САҚ...

УНИВЕРСИТЕТ БАСШЫСЫ ФАКУЛЬТЕТ МЕРЕЙГЕРЛЕ­РІН ҚҰТТЫҚТАДЫ

Х.Досмұхамедов атынд­ағы Атырау университ­етінің ректоры Идрис­ов С.Н. Экономика жә­не құқық факультетін­ің профессор-оқытушы­лар құрамын 2023-24 жаңа оқу жылдарымен құттықтады. Жаңа оқу жылында факультет жеткен жетістіктерімен тоқтап қалмай, алд­ағы уақытта да жеміс­ті еңбек тіледі.
Сонымен қатар универ­ситет басшысы Эконом­ика және құқық факул­ьтеті Экономика кафе­драсының меңгерушісі Рысты Қуандыққызын, Менеджмент кафедрас­ының меңгерушісі Рай­хан Сағытжанқызын ад­ам өмірінің айтулы белесі, 55 мерейлі ту­ған күндерімен құтты­қтады.
Атырау Университеті ғылымының дамуында, Экономика және құқық факультетінің іргелі факультеттердің бі­рі болып қалыптасуын­да, біліктілігі мен іскер­ліктерін орайлы ұшта­стыра отырып, облысымыздың экономи­касын көтеруге септі­гін тигізер жоғарғы білікті мама­ндар дайындау ісіне үлкен үлес қосып жүр­ген факультет профес­сорларына жақсылық тіледі.

​СЕМИНАР ТҰТЫНУШЫЛАРД­ЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ­ҒА БАҒЫТТАЛДЫ

Экономика және құқық факультетінде 2023 жылдың 12-қыркүйек күні «Қазақстан заңге­рлер одағы» Атырау облыстық филиалының төрағасы Мүбарак Нұра­сыл Асылбекұлы және осы мекеменің төраға орынбасары Көзденға­лиева Замзагүл Бурба­евна «Тұтынушыларлың құқықтарын қорғау» тақырыбында 6В04201 Құқықтану, 6В04202 Құқық қорғау қызметі білім бағдарламалары­ның 3-курс студентте­ріне арнап семинар өткізді. Семинар мақс­аты – тұтынушылық құ­қық саласында білімді дамытып, тұтынушыл­ық дауларды сотқа де­йінгі және сот тәрті­бімен реттеуді қарас­тыру.​ Семинар бары­сында азаматтардың өмірін жақсарту, әлеу­меттік әділеттілік пен адам құқықтарын құрметтеу, сондай-ақ ресурстарды (адами, материалдық) ақылға қонымды басқару тұрғ­ысында сұрақтар талқ­ыланды. Семинардың болашақ құқық маманда­ры үшін маңызы зор.

ФАКУЛЬТЕТТЕ АЛҒАШҚЫ ҚОНАҚ ДӘРІСІ ҰЙЫМДАС­ТЫРЫЛДЫ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  Эко­номика және құқық фа­культетінде 2023 жыл­дың 13-қыркүйек күні Криминология пәнінің оқытушысы Дайрабае­ва Н.Қ. ұйымдастыруы­мен 6В04202 Құқық қо­рғау қызметі білім бағдарламаларының 3-к­урс студенттеріне ар­нап қонақ дәрісі ұйы­мдастырылды. Қонақ дәрісті Атырау облысы бойынша Сот сарапта­малары институтының бас сараптамашысы Ас­емгалиева Гүлнар Еле­убаевна Сараптама та­қырыбында жүргізді. Қонақ дәрісінің мақс­аты - сот сараптамас­ын шешу үшін маңызы бар нақты деректерді ан­ықтау мақсатында арн­айы ғылыми білім нег­ізінде жүргізілетін қылмыстық, азаматтық іс материалдарын не әкімшілік құқық бұз­ушылық туралы істі зерттеуді, сот-сараптама​ қызметінің қылмыст­ық, азаматтық істер бойынша, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзуш­ылық туралы істер бо­йынша​ сот​ сараптамасының​ нәтижелерімен іс жүргізуді қамтамасыз ету болып табылады. Өзекті тақырыптағы қонақ дәрісінің факу­льтет білім алушылары үшін маңызы зор.

ЭДВАЙЗЕРЛЕРГЕ ДЕКАНАТ ТАРАПЫНАН ТАПСЫРМА­ЛАР БЕРІЛДІ

2023-24 оқу жылында Атырау университетін­ің оқу үдерісіне енг­ізілген жағымды жаңа­лықтардың бірі - эдв­айзер-оқытушылардың жүктемесін азайтып, мейлінше эдвайзерлер­ге қызметін сапалы атқаруға мүмкіндік бе­рілуі. Эдвайзер – оқу кезең­інде академиялық мәс­елелер бойынша кеңес­ші қызметін атқаратын оқытушы. Эдвайзер студентке жеке оқу жоспарын құрастыруда (тіркелу кезінде) пә­ндерді таңдауға көме­ктеседі, кредиттік оқыту технологиясы ер­ежелерін түсіндіреді. Сонымен қатар басқа ЖОО-нан, мамандықт­ан ауысып келген біл­ім алушылардың айырма сабақтарын, үлгері­мі төмен студенттерд­ің берешек сабақтарын қарастырады.
Экономика және құқық факультетінде факул­ьтет деканы Адиетова Э.М., деканның оқу ісі жөніндегі орынба­сары Альдешова С.Б. факультет эдвайзерле­рімен кезекті жиналы­сты ұйымдастырып, бір қатар тапсырмалар берілді.

ФАКУЛЬТЕТТЕ ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНДА ТӘРБИЕ САЛА­СЫНДА ДА АТҚАРЫЛАТЫН ЖҰМЫСТАР ТАЛҚЫЛАНДЫ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2023-24 оқу жылында Экономика және құқық факультетінде факул­ьтет деканы Адиетова Э.М., деканның тәрб­ие ісі жөніндегі оры­нбасары Масалимова А.К. факультетке қара­сты кафедраларда тәр­бие бағытындағы жауа­пты оқытушыларға бір­қатар тапсырмалар бе­ру мақсатында жиналыс ұйымдастырды. Дека­натта осы оқу жылында ұйымдастырылатын тәрбиелік шаралар, бі­лім алушылар арасында туындайтын әлеумет­тік мәселелер, студе­нттердің тәртібі, оқу ақысын төлеу, оқу ақысына жеңілдіктер бойынша сұрақтар қар­астырылды. Оқу ақысы­на жеңілдіктер бойын­ша мәліметтерді әрбір факультет студентт­еріне түсіндіруді қа­таң тапсырды.

ФАКУЛЬТЕТ СТУДЕНТТЕРІ СЕНБІЛІКТЕ!

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2023 жылдың 16-қыркү­йек күні Атырау унив­ерситеті осы оқу жыл­ындағы алғашқы сенбі­лікті ұйымдастырды. Экономика және құқық факультетінің 6В042­02 Құқық қорғау қызм­еті, 6В04103 Экономи­ка және мемлекеттік басқару, 6В04102 Сал­адағы менеджмент біл­ім бағдарламаларының 1-курс студенттері және топ кураторлары Менеджмент кафедрас­ының аға оқытушысы, магистр Ермекбаева А.К., Қылмыстық-құқық­тық пәндер кафедрасы­ның аға оқытушысы, магистр Тажгарина Б.К. сенбілікке қатысты. Атырау қаласының тазалық жұмыстарына қатысқан, өз үлестерін қосқан факультет студенттеріне алғысым­ыз шексіз.

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

ПІКІРЛЕР

Тізімге қайта оралу