ПРОФЕССОР Т.А. Қаражігітованың АКАДЕМИЯЛЫҚ МЕКТЕБІ


     Ғылыми зерттеу тақырыбы: «Математикалық білім берудегі тұлғалық-дамытушылық оқытуды жүзеге асыру», жетекшінің орындайтын ғылыми зерттеу тақырыбы ҚР ҒТА ҰО № 0113РК00470 тіркелген.
    Академиялық мектеп-заманауи білім беру технологиялары мен мектептің инновациялық қызметінің жобаларын енгізуді жүзеге асыратын, сондай-ақ №16 Ж. Қаражігітов атындағы мектеп-лицейінің мұғалімдерін оқыту және зерттеу жұмыстарына басшылық ететін авторлық мектеп; Атырау қаласындағы мамандандырылған техникалық гимназия (МТГ) және НЗМ-мен ынтымақтасады.
    Жұмысты жоспарлау, қатысушылар құрамы және қызметінің негізгі бағыттарын жетекші Т. А. Қаражігітова жүзеге асырады, қатысушылардың жоспары мен құрамы Х. Досмұхамедов атындағы АМУ факультет деканы және математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, сондай-ақ, №16 Ж. Қаражігітов атындағы мектеп-лицейінің және МТГ директорымен келісе отырып жүзеге асырылады.
     Академиялық мектеп университет миссиясын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына және білім саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес жұмыс істейді.
     Академиялық мектеп келесі негізгі міндеттерді шешеді және келесі функцияларды орындайды:
     1) жетекші ҚР білім берудің жаңа мазмұнын ескере отырып, мектепте оқуға деген қызметтік негізделген заманауи инновациялық, тұлғалық бағдарланған технологияларды зерттеу және енгізу бойынша сабақтар ұйымдастырады;
     2) жетекші мектептің инновациялық қызметі жобаларын ғылыми-әдістемелік, ұйымдастырушылық- басқарушылық және кеңестік-педагогикалық қолдауды жүзеге асырады;
     3) жетекші мектептің инновациялық бағдарламаларына шолу жасайды және кеңес береді;
     4) жетекші инновация саласында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды ұйымдастырады; басым инновациялық жобаларды іске асыру туралы есептерді қарайды, оларға ғылыми баға береді және олардың даму стратегиясын жасайды;
     5) қажет болған жағдайда жетекші білім беру бағдарламаларына ғылыми сараптама жүргізеді және өткізеді, сондай-ақ мектептің оқу-әдістемелік әзірлемелеріне шолу жасайды;

     Академиялық мектептің жетекшісі:
     6) мектеп педагогтарына басылымдармен жұмыс жасауға, ОПТ жалпылауға көмектеседі;
     7) Педагогикалық шеберлік конкурстарына қатысуға педагогтардың кандидатураларын ұсынады;
     8) ғалымдарды мектеп дәрістеріне қатысуға тартады және «шеберлік сабақтарын» ұйымдастырады;
     9) Диплом жұмысы аясында студенттердің педагогикалық эксперимент өткізуін ұйымдастырады;
     10) заманауи тұлғалық бағытталған педагогикалық технологияларды қолдану құзіреттілігін дамыту мақсатында 3-4 курс студенттерін  Академиялық мектептің жұмысына қатысуға тартады.

     Қызметтің құрылуы, құрамы және ұйымдастырылу тәртібі:
     1. Академиялық мектеп құрамына: жетекшісі п.ғ.д., профессор Т. Қаражігітова және №16 Қаражігітов атындағы мектеп-лицейі мен НЗМ-нің математика мұғалімдері, Х.Досмұхамедов атындағы АМУ-нің 3-4 курс студенттері кіреді. Мектеп барлық мұғалімдерге қатынасу үшін де, кеңес алу үшін де ашық;
     2.Академиялық мектеп қоғамдық бастамада жұмыс істейді;
     3. Жұмыстың ұйымдық нысаны қажеттілігіне қарай, жылына кемінде үш рет өткізілетін отырыстар болып табылады;
     4. Отырыстар оқу жылына жоспарланады және қажеттілігіне қарай түзетілуі мүмкін;
     5. Мектеп оқытудың әдістері мен технологияларын игеруде немесе инновациялық қызметтің нәтижелерін талдауда күш-жігерді біріктіру үшін тұрақты немесе уақытша шығармашылық топтар құруға құқылы;
     6. Өз функцияларын жүзеге асыру үшін академиялық мектеп өз отырыстарына ғалымдарды, тәжірибеші-мұғалімдерді шақыруға құқылы;
     7. Академиялық мектеп қызметін ұйымдастыру-техникалық қамтамасыз ету кафедра меңгерушісіне және мектеп әкімшілігіне жүктеледі.

           

Есеп