Ғылыми-техникалық ақпараттар бөлімі

Ғылымитехникалық ақпараттар бөлімі (ҒТА бөлімі) университеттің Жарғысы негізінде жұмыс істейтін, университеттің Ғылым Департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және жұмыс барысында  ректордың бұйрықтары мен бөлім туралы Ережені басшылыққа алады.

ҒТА бөлімі басшылардың, ғылымитехникалық қызметкерлердің, профессороқытушылар құрамын және университетте білім алушылар үшін ақпаратты басқарудың тиімділігін арттыру бойынша жұмысты ұйымдастырады.

Бөлімнің ғылыми және ғылымиұйымдастыру мәселелерін университеттің Ғылыми және ғылымитехникалық кеңесі қарастырады.

ҒТА бөлімінің негізгі міндеттері:

 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде білікті мамандар мен ғылымипедагогикалық кадрларды даярлауға көмек көрсету, ПОҚның және ғылыми қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
 • АтМУдың ғылымизерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау;
 • студенттердің ғылымизерттеу жұмыстарын үйлестіру және бақылау;
 • халықаралық, жоо арасындағы және ведомствоаралық ғылыми байланыстарды жетілдіруге, университеттің және академиялық ғылымның интеграциялануына жәрдемдесу.

ҒТА бөлімі өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес және тиімді ғылыми ісшараларды ұйымдастыру мақсатында келесі функцияларды орындайды:

 • қызметкерлердің ғылыми, техникалық және экономикалық білімдерін көтеру және ұйымның сыртқы және ішкі ақпараттық ортасын құру мақсатында ғылыми, технологиялық, экономикалық және алдыңғы қатарлы өндірістегі отандық және шетелдік жетістіктер туралы арнайы дайындалған ақпаратпен бөлімдер мен жеке қызметкерлерді қамтамасыз ету үшін жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жұмысты ұйымдастыру;
 • жоғары оқу орнында ҒЗЖ мен ТКЖ жоспарлау және өткізу кезінде әкімшілік шешімдерді ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету;
 • халықаралық рейтингтік журналдарда университеттің ғалымдарының баспа қызметін көтеру бойынша жұмысты ұйымдастыру; Халықаралық рейтингілік басылымдарда жарияланған университеттің ғалымдарының мақалалары мен дәйексөздері туралы ақпарат жинау;
 • жоба менеджерлері мен мамандарының жобаларды әзірлеу, шешімдер қабылдау үшін қажетті ғылымитехникалық ақпаратқа қажеттіліктерін анықтау;
 • ғылымитехникалық жетістіктер туралы ақпарат алмасуды ұйымдастыру, ақпараттық материалдарды жинау, жүйелеу, зерттеу және синтездеу, жоғары ғылымитехникалық ақпаратқа мемлекеттік тіркеуге арналған ғылыми және ғылымитехникалық ақпаратты ұсынуды ұйымдастыру;
 • университеттік ғалымдарға ғылыми және ғылымитехникалық бағдарламалар, қорлар мен ұйымдар өткізетін ғылыми жобалар мен гранттар конкурстарына өтінімдерді дайындауға, осы конкурстардың жеңімпаздары (келісімшарттар, жұмыс кестелері, техникалық спецификациялар және т.б.) жобаларын іске асыруға байланысты құжаттарды дайындауға көмектесу; жобалар бойынша зерттеулердің нәтижелері бойынша материалдарды баяндау;
 • университеттің форумдарға, көрмелерге, жарнамалық зерттеулер мен әзірлемелерге қатысуын ұйымдастыру арқылы ғылыми және техникалық жетістіктерді насихаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және іске асыру;
 • университеттің ақпараттық материалдарын, каталогтарын және проспектілерін жариялауға дайындау;
 • материалдар мен оларды құрастыруды ғылымитехникалық ақпарат органдарына белгіленген тәртіпте аудару, оларды аударуды үйлестірудің қазіргі тәртібін сақтай отырып, шетелдік әдебиеттерді, каталогтарды, ғылымитехникалық құжаттаманы аударуды ұйымдастыру, ұйымдағы ғылым мен техниканың жетістіктері туралы ақпараттық материалдарды пайдаланудың тиімділігін есепке алу, ақпараттық жұмыстар туралы есепті дайындау.

Кульчикова Гүлімай Нұржанқызы

Бөлім басшысы

8 (7122) 27-63-03
g.kulchikova@asu.edu.kz


Клара Джуманова Демеуовна

Бас маман

8 (7122) 276303
k.dzhumanova@asu.edu.kz


Өмірзақова Әйгерім Наурызовна

Маман

8 (7122) 276303
a.omirzakova@asu.edu.kz