Наблюдательный Совет

«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК Байқау кеңесі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 7 шілдедегі №445 бұйрығымен құрылған


Байқау кеңесіңін мақсаты – университетті басқаурдың мемлекеттік-қоғамдық сипатын қамтамасыз ету.

Кеңестің негізгі міндеттері:
  1. университеттің даму жоспарының жобасы бойынша, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша қорытынды береді;
  2. даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын келіседі, жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекітеді;
  3. университеттің иелігінде қалған таза табыстың бір бөлігін бөлу туралы шешім қабылдайды;
  4. бюджет қаражаты мен қосымша көздерден алынған қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;
  5. университет басшысын тағайындау бойынша ұсыныстарын келіседі;
  6. ұжымдық шартты әзірлеуге қатысады және лауазымдық жалақыларына үстемеақы белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету бөлігінде шешімдер қабылдайды;
  7. университет қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар тұжырымдайды

Жұмыс бағыты

  1. университеттің қаржылық-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін бақылау және бағалау;
  2. ішкі бақылау жүйесіндегі тәуекелділіктерді басқару аудиті

План работы

Курмангалиева Жанна Дулатовна
Председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
Иргебаев Ержан Турсынханович
Заместитель директора Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан
Идрисов Саламат Нурмуханович
Ректор Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова
Кузенбаев Ермек Бахытович
Исполняющий обязанности Председателя Правления НАО «Холдинг «Кәсіпқор»
Есенгалиев Саткан Ибраевич
Директор департамента по контролю в сфере образования Атырауской области
Актымбаева Айгуль Сагындыковна
Вице-ректор по учебной работе и академической мобильности Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по конкурсу)
Сулейменова Гульнар Наухановна
Профессор кафедры экономики и менеджмента, Директор центра региональных проблем Западно-Казахстанского госудрственного университета имени М.Утемисова (по конкурсу)


Байқау кеңесінің мәжілісі өтті

2016 жылғы 29 тамызда Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті байқау кеңесінің мәжілісі өтті.