Department of Russian Philology

Head of the Department
Alekeshova Lyazzat Bisenbayevna
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor


Programs


Alekeshova Lyazzat Bisenbaiyevna

candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Kartasheva Anna Nakhemovna
candidate of philological sciences, professorUmurzakova Anastasia Zhumatovna 

candidate of philological sciences, professor


Dutbeva Saule Sergoevna

филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған професор

Кенжегалиева Сания Кожантаевна
академиялық доцент

Балмағамбетова Найля Куспановна 
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Мухтарова Гульнар Садыковна
аға оқытушы

Жалмуханова Зинап Таяугалиевна
аға оқытушы

Сахуалина Гульбарам Кинашовна
аға оқытушы

Жумагазиева Салтанат Хайрлиевна
аға оқытушы

Кабдулова Гульжан Мынжасаровна 
аға оқытушы

Куркутова Марта Бериковна
аға оқытушы

***

***

  • ***
  • ***
  • ***
***

History

Russian Philology Department trains specialists in bachelor's degree programs: 5B011800 "Russian language and literature", 5B012200 "Russian language and literature in schools with a non-Russian language of instruction".

The mission of the Department is to train highly qualified multilingual specialists who are in demand on the labor market in the Republic of Kazakhstan and Western regions.

The Department of Russian Philology occupies a special place in the history of the faculty and the University. Over 65 years, its name has changed, the staff has expanded, and it has been renamed the Department.

The history of the Department begins in 1950 at the Guriev pedagogical Institute. The philological Department has trained teachers of Russian and Kazakh languages and literature. At first, the Department consisted of 4 teachers. The first head of the Department is the candidate of philological Sciences V. P. Zhukov was.

In the 1950s and 1970s, was the head of the Department V. P. Zhukov, N.E. Bakharev, L. N. Tikhova, Yu. F. Romanova, L. I. Belyi, I. R. Emelchenko, N. P. Konysova, L. N. Donskova, G. G. Gelmanov, E. S. Afanas'ev, N. A. Bogdanov, V. G. Denisova, L. M. Zhegulina, T. N. Politova, S. N. Korsunsky and other qualified specialists.

In 1970-1980 year, the Department graduated in KSU and other educational institutions of Kazakhstan with a degree M.B. Kurkutova, A.N. Vanshenker (Kartasheva), M.A. Damebaeva (Diarova), O. A. Potapenko., M. M. Temirkhanova, Zh.E. Yergalieva (Kenzhebayeva), G. M. Ermekova, O. V. Dumanayeva., O. V. Pereverzeva, L. V. Arbuzova.

Among the teachers are a number of graduates of GPI (M.A. Adrisova, N.Zh. Umurzakova, N.P.. Kravchenko (Samartseva), M.A. Matzhanova, G. B. Baizhigitova, G. R. Kuznetsova, N.A. Karminskaya, S. S. Dutbayeva, S. I. Kamelova, L. B. Alekeshova).

Russian language was renamed Russian Philology practical course in the 2010-2011 academic year. The following teachers have been transferred to Russian Philology. This is the Candidate of philology Acad. Professor. A. N. Kartasheva, can.of ped. Sciences, associate Professor, N.K. Balmagambetova, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor Mukanova, Acad., associate Professor G. S. Nurudinova, associate Professor S. K. Kenzhegalieva, senior teachers S. I. Bisengalieva, S. Kh. Barisheva, N. A. Yessenamanova, G. S. Mukhtarova, Z. T. Zhalmukhanova, G. M. Kabdulova, G. K. Utegenova, transferred from the kazakh philology candidate of philology, associate professor S.S. Dutbaeva, senior lecturer of the Department of practical course of Kazakh language by S. Kh. Zhumagazieva and G. K. Sakhualina.

From 2010 to 2016- the Department headed by candidate of philological Sciences, associate Professor S. S. Dutbayeva.

Since the 2012-2013 academic year, the rector of the University, Professor Mamrayev Beybit Baimagambetuly became a member of this Department.

In order to optimize the educational process for the 2014-2015 academic year, two specialties of the Department 5B050400 - "Journalism" were combined and supplemented with teachers of Kazakh Philology and journalism.

From October 7, 2016- candidate of philological sciences, associate Professor of the Department of Russian Philology and journalism M. T. Mukasheva worked as the head of the Department.

In the 2017-2018 academic year, the Department of Russian Philology is headed by a candidate of pedagogical Sciences, associate Professor L. B. Alekeshova.

Currently, the Department consists of 14 people. This is c.ph.s., Professor N. Zh. Umurzakova, c.ph.s., Professor A. N. Kartasheva, c.ph.s., Professor S. I. Kamelova, c.ph.s., associate Professor S. S. Dutbayeva, c.p.s., associate Professor L. B. Alekeshova, c.p.s., associate Professor, N.K. Balmagambetova, associate professor S.K. Kenzhegaliev, senior teacher M.B. Kurkutova, Z.T. Zhalmukhanova, G. M. Kabdulova, S. Kh. Zhumagazieva, G. K. Sakhualina, N. B. Kayrlieva. Laboratory assistant of the Department -Assem Berdeshova

Кафедра түлектерінің арасында кәсіби жағынан көптеген жетістікке жеткендер баршылық. Бірқатары білімдері мен тәжірибелерін жастарды тәрбиелеу жолына арнап, Алғыс хаттармен, Құрмет грамоталарымен, медальдар, ҚР білім және ғылым Министрлігінің Алғыс хаттарымен, Құрмет грамоталарымен, медальдар, төс белгілерімен марапатталды. Олар: Ж.А. Арыстанғалиева, Ж.Е. Өтегенова, Б. Жексенбаев, К. Жұмағалиева, Б.К. Нуралина, А.М. Газазуллина, Д.Т. Сарманов, А. Дүйсенғалиұлы,Н.А. Корсунский Н.А., Макарова Е.А., Гизатова М.А., В.В.Корнюхин, Ихсанова А. Х., Бигалиев Б., Коркембаев М.Ф., Умирбекова Ж.Б., Умурзакова Н.Ж., Анишин А.М., К.Есмуханов, К.Д.Бералиева.

Екінші жағынан Орыс филологиясы кафедрасының түлектері жетік жұмыс жүргізді. Олар: Ж. Блялова, Л.Л.Гузиков Ж.С.Дияшева, З.К.Искалиева , М.Куанышева, А.С.Майтанов Ж.Кужеков, Т.Сухомлинова, Ш.Т.Текеева Г.В. Трухин, Н.У. Уразгалиева, С.Тасбулатова. Бұл жоғарғы оқу орнының түлектері бүгінде әр түрлі салаларда жұмыс жасауды жалғастыруда. В.И.Ермольчева, Г.Б.Байжигитова, О.А.Потапенко, М.А.Матжанова, К.Е.Дабысова тағы басқалар. Жақында өзінің 65 жылдығын атап өткен жоғарғы оқу орны өз түлектерін әркез мақтан тұтады. ​

Кафедрада 2017 жылы құрылған клуб «Ораторское мастерство» профессор С.И.Камелованың ұйымдастыруымен белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Бұл үйірменің мүшелерінің қатарында «Орыс тілі мен әдебиет» мамандығымен бірге, университеттің басқа да факультетінің дарынды студенттері бар. Клубтың мүшелерінің күнделікті өз жұмыс жоспарлары бар. Соған сәйкес олар аптасына бір рет отырыс өткізіп, ағымдағы сұрақтарды талқылап, өз ойларын ортаға салып берілген тапсырмаларды ыждағатты орындап, семинар-тренингтерге қатынасып тұрады.

Эдвайзер: Орыс тілі мен әдебиеті, Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі Орыс тілі мен әдебиеті – Жалмұханова Зейнеп Таяуғалиқызы(Ұялы тел.:+77026161820).


Тарихы

Орыс филологиясы кафедрасы 5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті», 5В012200 «Орыс тіліңде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» бакалавриат мамандықтары бойынша кадрлар дайындайды.

Кафедраның миссиясы – Қазақстан Республикасында және батыс өңірлерінде еңбек нарығына қажетті жоғары дәрежелі көптілді мамандарды дайындау.

Орыс филологиясы кафедрасы университетте және факультет тарихында ерекше орын алады. 65 жыл ішінде оның атауы өзгеріп, қызметкерлер құрамы кеңейтіліп, кафедра аты өзгертілді.

Кафедраның тарихы 1950 жылдан бері Гурьев қаласындағы білім беретін мұғалімдер институтынан басталады. Филология бөлімі орыс және казақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлады. Алғашында кафедра 4 оқытушыдан құралған. Кафедраның алғашқы меңгерушісі филология ғылымдарының кандидаты В. П. Жуков болды.

1950-1970- жылы кафедрада В.П. Жуков, Н.Е.Бахарев, Л.Н Тихова., Ю.Ф. Романова, Л.И. Белый, И.Р.Емельченко, Н.П.Конысова, Л.Н.Донскова, Г.Г. Гельманов, Э.С.Афанасьев, Н.А. Богданов, В.Г. Денисова, Л.М. Жегулина, Т.Н. Политова, С.Н. Корсунский тағы басқа да білікті мамандар жұмыс жасады.

1970-1980 жылы кафедра Қаз МУ-де ҚР басқа да оқу орындарын бітіріп келген мамандармен М.Б.Куркутова, А.Н.Ваншенкер (Карташёва), М.А.Дамебаева (Диарова), О.А Потапенко., М.М.Темирханова, Ж.Е. Ергалиева (Кенжебаева), Г.М.Ермекова, О.В.Думанаева., О.В Переверзева, Л.В.Арбузова сынды оқытушылар келді.

Оқытушылар арасында бірқатары ГПИ-ын бітіргендер (М.А.Адрисова, Н.Ж.Умурзакова, Н.П.Кравченко (Самарцева), М.А.Матжанова, Г.Б.Байжигитова, Г.Р.Кузнецова, Н.А.Карминская, С.С.Дутбаева, С.И.Камелова, Л.Б. Алекешова).

2010-2011 оқу жылы орыс филологиясы және орыс тілінің практикалық курсы болып өзгертілді. Орыс филологиясына мына оқытушылар ауыстырылды. Олар ф.ғ.к. акад. профессор. А.Н. Карташева, п.ғ.к., доцент Н.К. Балмагамбетова, п.ғ.к. доцент Муканова, акад., доцент Г.С. Нурудинова,доцент С.К.Кенжегалиева, аға оқытушылар С.И. Бисенгалиева,С.Х.Баришева, Н.А.Есенаманова, Г.С.Мухтарова,З.Т.Жалмуханова, Г.М.Кабдулова, Г.К.Утегенова болса, қазақ филологиясынан ауысқандар ф.ғ.к., доцент С.С. Дутбаева, қазақ тілі практикалық курсы кафедрасынан аға оқытушы С.Х.Жұмағазиева мен Г.К. Сахуалина.

2010-2016 жылы аралығында ф.ғ.к., доцент С.С.Дутбаева кафедраның меңгерушісі қызметін атқарды.

2012-2013 оқу жылынан университет ректоры ф.ғ.д. профессор Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы осы кафедраның мүшесі болды.

2014-2015 оқу жылының оқу процесін оңтайландыру мақсатында екі кафедра мамандықтары қосылып 5В050400-«Журналистика» қазақ филологиясы және журналистика оқытушыларымен толықты.

2016 жылғы 7 қазаннан орыс филологиясы және журналистика кафедрасының ф.ғ.к., қауымд. профессор М.Т. Мұқашева кафедраның меңгерушісі қызметін атқарды.

2017-2018 оқу жылында Орыс филологиясы кафедрасын педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған доцент Л.Б.Алекешова басқарып отыр.

Қазіргі уақытта кафедра құрамында 14 адам. Олар ф.ғ.к. профессор Н.Ж. Умурзакова, ф.ғ.к., профессор А.Н. Карташева, ф.ғ.к., профессор С.И.Камелова, ф.ғ.к., қауымд.профессор С.С.Дутбаева, п.ғ.к. қауымд. профессор Л.Б. Алекешова, п.ғ.к., доцент Н.К.Балмағамбетова, доцент С.К.Кенжеғалиев, аға оқытушы М.Б.Куркутова, З.Т. Жалмұханова, Г.М.Кабдулова, С.Х.Жумағазиева, Г.К. Сахуалина,Н.Б. Кайрлиева. Кафедра лаборанты-Асем Бердешова.

Кафедра түлектерінің арасында кәсіби жағынан көптеген жетістікке жеткендер баршылық. Бірқатары білімдері мен тәжірибелерін жастарды тәрбиелеу жолына арнап, Алғыс хаттармен, Құрмет грамоталарымен, медальдар, ҚР білім және ғылым Министрлігінің Алғыс хаттарымен, Құрмет грамоталарымен, медальдар, төс белгілерімен марапатталды. Олар: Ж.А. Арыстанғалиева, Ж.Е. Өтегенова, Б. Жексенбаев, К. Жұмағалиева, Б.К. Нуралина, А.М. Газазуллина, Д.Т. Сарманов, А. Дүйсенғалиұлы,Н.А. Корсунский Н.А., Макарова Е.А., Гизатова М.А., В.В.Корнюхин, Ихсанова А. Х., Бигалиев Б., Коркембаев М.Ф., Умирбекова Ж.Б., Умурзакова Н.Ж., Анишин А.М., К.Есмуханов, К.Д.Бералиева.

Екінші жағынан Орыс филологиясы кафедрасының түлектері жетік жұмыс жүргізді. Олар: Ж. Блялова, Л.Л.Гузиков Ж.С.Дияшева, З.К.Искалиева , М.Куанышева, А.С.Майтанов Ж.Кужеков, Т.Сухомлинова, Ш.Т.Текеева Г.В. Трухин, Н.У. Уразгалиева, С.Тасбулатова. Бұл жоғарғы оқу орнының түлектері бүгінде әр түрлі салаларда жұмыс жасауды жалғастыруда. В.И.Ермольчева, Г.Б.Байжигитова, О.А.Потапенко, М.А.Матжанова, К.Е.Дабысова тағы басқалар. Жақында өзінің 65 жылдығын атап өткен жоғарғы оқу орны өз түлектерін әркез мақтан тұтады.

Кафедрада 2017 жылы құрылған клуб «Ораторское мастерство» профессор С.И.Камелованың ұйымдастыруымен белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Бұл үйірменің мүшелерінің қатарында «Орыс тілі мен әдебиет» мамандығымен бірге, университеттің басқа да факультетінің дарынды студенттері бар. Клубтың мүшелерінің күнделікті өз жұмыс жоспарлары бар. Соған сәйкес олар аптасына бір рет отырыс өткізіп, ағымдағы сұрақтарды талқылап, өз ойларын ортаға салып берілген тапсырмаларды ыждағатты орындап, семинар-тренингтерге қатынасып тұрады.

Эдвайзер: Орыс тілі мен әдебиеті, Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі Орыс тілі мен әдебиеті – Жалмұханова Зейнеп Таяуғалиқызы(Ұялы тел.:+77026161820).Орыс филологиясы кафедрасы
8 701 618 75 29

060011 Атырау қаласы, Студенттер даңғылы көшесі, 212, Бас оқу ғимараты, 438а кабинет